GR20100429 punt 12: brandweer - vergoeding permanentie voor gemeente Denderleeuw

12. BRANDWEER - VERGOEDING PERMANENTIE VOOR GEMEENTE DENDERLEEUW.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende voor vredestijd, organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de hulpverlening in geval van brand, inzonderheid artikel 5;

 

Gelet op de hulpverleningsovereenkomst voor de hulpverleningszone Zuid-Oost-Vlaanderen, inzonderheid artikel 17;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 november 2007 houdende principiële goedkeuring van de vraag van de gemeente Denderleeuw tot het overbrengen van de telefonische permanentie van de gemeente Denderleeuw naar de stad Ninove;

 

Overwegende dat de gemeente Denderleeuw hiervoor een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 8.500 euro betaalt;

 

Overwegende dat de beroepskorporaal/-sergeant van het brandweerkorps van Ninove voor de permanentie voor het beantwoorden van noodoproepen van de stad gratis woonst, verwarming en elektriciteit krijgt;

 

Overwegende dat het beantwoorden van de noodoproepen van de gemeente Denderleeuw een verruiming van de opdracht van de beroepskorporaal/-sergeant is waar een vergoeding kan tegenovergesteld worden;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt om per oproep voor de brandweer van Denderleeuw, buiten de normale dienstprestaties, een vergoeding van één uur loon toe te kennen;

 

Overwegende dat de uitgave kan geraamd worden op 18,75 €/interventieoproep (gekoppeld aan indexcijfer 1,4859);

 

Overwegende dat er in 2007 voor de brandweer Denderleeuw 30 oproepen waren, in 2008 : 84 oproepen en in 2009: 93 oproepen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Voor het beantwoorden van de noodoproepen voor de brandweer van Denderleeuw buiten de normale dienstprestaties wordt aan de beroepskorporaal/-sergeant een vergoeding toegekend van één uur loon per oproep.