GR20100325 punt 9: Vlarebo bodemonderzoek

9. VLAREBO - BESCHRIJVEND BODEMONDERZOEK TOEKOMSTIG BELEVINGS- EN BEZOEKERSCENTRUM EN STADSPARK NINOVE - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet dd. 22/02/1995 betreffende de bodemsanering en zijn wijzigingen;

 

Gelet op het besluit dd. 14/12/2007 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO), en zijn wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 september 2008 waarbij beslist werd om het perceel met gebouw gelegen Denderkaai 56 te Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1453X aan SOLvA te verkopen en tegelijk opdracht te geven tot het realiseren van een toeristisch bezoekers- en belevingscentrum;

 

Gelet op de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek waaruit blijkt dat een beschrijvend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden ten gevolge van de mazoutverontreiniging ter hoogte van de vulopening van de mazouttank;

 

Gelet op besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 september 2009 waarbij de opdracht voor het laten uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek door een erkend bodemsaneringsdeskundige (geraamd op 5.000 EUR BTW incl.) werd goedgekeurd voor het toekomstig belevings- en bezoekerscentrum te Ninove en lijst van de te raadplegen firma's werd goedgekeurd;

 

Gelet op het collegebesluit van 12 november 2009 waarbij de opdracht gegund werd aan de firma Esher Milieu-advies bvba, Sint-Annaplein 33 te 9000 Gent (BTW nummer 0440 165 115) mits de prijs van 5.381,50 EUR BTW incl.;

 

Gelet op het collegebesluit van 24 december 2009 waarbij de opdracht voor het uitvoeren van bijkomende onderzoeken nodig voor het beschrijvend bodemonderzoek voor het afsluiten van een recht van opstal met SOLVA voor een toekomstig bezoekers- en belevingscentrum wordt gegund aan studiebureau Esher Milieuadvies bvba Sint-Annaplein 33 te 9000 Gent (BTW nummer 0440 065 115) mits de extra kostprijs van 1.099,26 EUR BTW incl. zodat de totale kostprijs voor fase 1 en 2 van het beschrijvend bodemonderzoek kan geraamd worden op 6.480,76 EUR BTW incl.;

 

Gelet op het tussentijds verslag van het beschrijvend bodemonderzoek d.d. 17 februari 2010 waaruit blijkt dat:
- de boringen van fase 2 van het beschrijvend bodemonderzoek niet handmatig konden uitgevoerd worden zodat extra machines moeten ingezet worden en bij gebrek aan kredieten het beschrijvend bodemonderzoek hier tijdelijk stopgezet wordt
- de verontreiniging, tegen de grondwaterstroming in, toeneemt in de richting van het jeugdcentrum waaruit kan afgeleid worden dat de verontreiniging niet afkomstig is van het mazouttank van het bootshuis maar er vermoedelijk elders een verontreinigingbron aanwezig is;

 

Overwegende dat er dus verder onderzoek nodig is om het beschrijvend bodemonderzoek af te maken maar het niet mogelijk is om een raming te maken van de omvang van de studie en de kostprijs;

 

Gelet op artikel 17 §3 2° van de wet op overheidsopdrachten van 24 december 1993 dat in uitzonderlijke gevallen diensten waarvan de aard of de onzekere omstandigheden verhinderen op voorhand een globale prijs vast te stellen mogen gegund worden bij onderhandelingsprocedure;

 

Gelet op de technische beschrijving;

 

Overwegende dat voor de verdere onderzoeken geen kredieten meer voorzien zijn in de begroting 2010 artikel 561/721-60 maar de kosten zullen vergoed worden van kredieten voorzien in de begroting 2010 artikel 425/721-60 en dat bij begrotingswijziging kredieten zullen voorzien worden op artikel 561/721-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Het laten uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek voor de verontreiniging rond het toekomstig toerisme- en belevingscentrum gelegen Denderkaai 56 te Ninove en omliggende percelen wordt goedgekeurd.

De opdracht zal gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure volgens de voorwaarden van de technische beschrijving.

De kosten zullen vergoed worden van kredieten in de begroting 2010 artikel 425/721-60 tot bij begrotingswijziging kredieten voorzien zijn op artikel 561/721-60.