GR20100325 punt 8: milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

8. SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN HET VLAAMSE GEWEST EN DE STAD "MILIEU ALS OPSTAP NAAR DUURZAME ONTWIKKELING" - RAPPORTERING 2009 - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het voorstel van mevrouw Crevits, minister van Leefmilieu, om het samenwerkingsakkoord "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013 te ondertekenen";

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24/04/2008 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013;

 

Overwegende dat door ondertekening van hogervermelde overeenkomst de stad zich engageert tot welbepaalde inspanningen waarvoor zij van het Vlaamse Gewest subsidies ontvangt en hiervoor een jaarlijkse rapportering moet voorleggen;

Overwegende dat de stad door uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst in vorige jaren al een beleid heeft uitgebouwd omtrent instrumentarium, vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder en energie en het daarom aangewezen is dit beleid voort te zetten en verder uit te bouwen;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst thema's omvat die raakvlakken hebben met andere diensten zoals water, mobiliteit en energie zodat overleg en samenwerking tussen de diensten noodzakelijk is;

 

Gelet op het gunstig advies van de minaraad van 3 maart 2010;


BESLUIT,met eenparigheid van stemmen

Het milieujaarrapport 2009 in het kader van het samenwerkingsakkoord "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013 wordt goedgekeurd.