GR20100325 punt 6: aankoop kantoormeubilair oud stadhuis

6. AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR VOOR HET OUD STADHUIS TE NINOVE - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de restauratiewerken aan het oud stadhuis zich in een ver gevorderde staat bevinden en dat het gebouw in de maand september in gebruik zal worden genomen door de dienst cultuur;

 

Overwegende dat voor het oud stadhuis kantoormeubilair zal moeten worden aangekocht omdat het huidige meubilair van de dienst cultuur verouderd en niet uniform is;

 

Overwegende dat de aankoop van 8 bureautafels met aanhorigheden, 14 rolluikkasten, 6 presentatiekasten, 15 vergadertafels met stoelen, 3 receptietafels voor de trouwers, een keukenset en een balie, wordt geraamd op 39.936,05 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 762/741-51;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aankoop van kantoormeubilair voor het oud stadhuis, geraamd op 39.936,05 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.