GR20100325 punt 5: aanleg binnenspeeltuin 't Kadeeken

5. AANLEG VAN EEN BINNENSPEELTUIN IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 'T KADEEKEN TE NINOVE - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat het wenselijk is om in de motorische ruimte van de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken een binnenspeeltuin voor de kleuters onder te brengen;

 

Overwegende dat de kostprijs voor het ontwerp, levering en plaatsing van een binnenspeeltuin wordt geraamd op 12.500 euro, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 849/723-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aanleg van een binnenspeeltuin in de buitenschoolse kinderopvang 't Kadeeken, geraamd op 12.500 euro, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.