GR20100325 punt 3: aanvullend artikel bestrijding van overlast

3. POLITIEVERORDENING TER BESTRIJDING VAN VERSCHILLENDE VORMEN VAN OVERLAST - AANVULLEND ARTIKEL 1 VAN DE VERORDENING - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 119, 119 bis, 119 ter en 135§2;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het strafwetboek, het burgerlijk wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2006 waarbij de politieverordening voor de bestrijding van de verschillende vormen van overlast (gemeentelijke administratieve sancties) werden goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2006 waarbij de tarieven voor het herstel van de schade door de stad voor rekening van de overtreder werden goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbesluiten van 22 januari en 19 februari 2009 waarbij de politieverordening op de gemeentelijke administratieve sancties werd aangevuld met de toevoeging van artikelen i.v.m. sluikstorten, betreding begraafplaatsen en historische site;

 

Gelet op art. 16.6.3§2 van het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen";

 

Overwegende dat het wenselijk is om art. 1 - huisnummers en aanduidingen van openbaar nut - van de politieverordening aan te vullen met de expliciete vermelding van de minimale afmetingen van de cijfers en het verplichte gebruik van Arabische cijfers;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen


1. Artikel 1 (huisnummers en aanduidingen openbaar nut) van het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2006 betreffende de politieverordening ter bestrijding van verschillende vormen van overlast wordt als volgt gewijzigd:

 

Art. 1: huisnummers en aanduidingen van openbaar nut

De eigenaar van een gebouw of een woning is verplicht het huisnummer dat door de dienst bevolking van de stad Ninove is toegekend, aan te brengen op het gebouw of de woning, de brievenbus, de tuinmuur, de toegangspoort of de afsluiting. Het huisnummer, dat moet gemaakt zijn uit duurzaam materiaal, met een minimale afmeting van 5 cm op 5 cm en opgemaakt in Arabische cijfers, moet aangebracht worden op de voorgevel van het gebouw naast de toegangsdeur. Wanneer de toegang tot het gebouw of de woning zich bevindt in één van de zijgevels, moet het huisnummer aangebracht op de voorgevel aan de kant van de toegang. Indien het gebouw meerdere woongelegenheden bevat, wordt het busnummer aangebracht op de brievenbus en op de huisbel.
Het huisnummer moet van op de openbare weg goed zichtbaar zijn. Indien dit omwille van de inplanting van het gebouw of de woning niet mogelijk is, moet het huisnummer aangebracht worden aan de straatkant (bijvoorbeeld op de toegangspoort, de afsluiting, de tuinmuur of de brievenbus).

De eigenaar van een gebouw of woning moet het huisnummer vóór 1 september 2010 in overeenstemming brengen met deze bepaling.

 

Aanduidingen van openbaar nut
De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van welke titel dan ook moeten, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel of de topgevel van hun gebouw, ook wanneer die zich buiten de rooilijn bevindt, en in voorkomend geval eventueel aan de straatkant, toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden aangebracht."

 

2. Dit besluit zal bekend gemaakt worden door aanplakking.

3. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de bevoegde griffies van de rechtbank van eerste aanleg, de politierechtbank en de jeugdrechtbank.