GR20100325 punt 12: overkappen petanqueterrein Abdijstraat Ninove

12. STEDELIJK SPORTCENTRUM - LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN OVERKAPPING VAN EEN PETANQUETERREIN TE NINOVE - ABDIJSTRAAT - GOEDKEURING - GOEDKEURING WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor diensten en concessies voor openbare werken;

 

gelet op het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

overwegende dat er aan het speelterrein in de Abdijstraat een petanqueterrein gelegen is;

 

overwegende dat het wenselijk is om, teneinde de gebruikers hun sport ook bij slechtere weersomstandigheden te kunnen laten uitoefenen, naar analogie met de petanqueterreinen te Meerbeke, ook hier een overkapping te voorzien;

 

overwegende dat de kostprijs voor de overkapping van het terrein geraamd wordt op 15.000,00 EUR inclusief btw;

 

overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het budget 2010 - buitengewone dienst op art. nr. 764/725-60;

 

overwegende dat overheidsopdrachten tot 67.000,00 EUR exclusief BTW mogen toegewezen worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingregels;

 

overwegende dat in het belang van de stadsfinanciën en conform de wettelijke voorschriften meerdere aannemers zullen geraadpleegd worden;

 

overwegende dat bij de dienst ruimtelijke ordening een aanvraag ingediend werd voor een stedenbouwkundige vergunning;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De opdracht voor de levering en plaatsing van een overkapping van een petanqueterrein te Ninove - Abdijstraat, wordt onder voorbehoud van goedkeuring van de stedenbouwkundige vergunning, goedgekeurd.

2. De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.

3. De voorwaarden vermeld in het bestek worden goedgekeurd.