GR20100304 punt 9: OCMW budgetwijziging 2009

9. OCMW - BUDGETWIJZIGING 2009 - KENNISNEMING.


DE RAAD,


Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 254 en volgende;

 

Gelet op het besluit van 15 oktober 2009 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn waarbij de eerste budgetwijziging van het O.C.M.W. over het dienstjaar 2009 werd vastgesteld;

 

Gelet op de brief van het O.C.M.W. van 20 oktober 2009 waarbij deze budgetwijziging ter kennisgeving werd gestuurd aan de gemeenteraad;

 

Overwegende dat deze brief op 3 november 2009 ontvangen werd op de stad en op 14 januari 2010 op de financiële dienst;

 

Overwegende dat voor alle activiteitencentra het totale bedrag van het exploitatiebudget dient herzien te worden, maar geen verhoging impliceert van de gemeentelijke bijdrage;


BESLUIT:


1. De gemeenteraad neemt kennis van de eerste budgetwijziging van het dienstjaar 2009.

2. Afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het OCMW.