GR20100304 punt 7: aankoop grond Edingsesteenweg Ninove

7. AANKOOP IN DER MINNE OM REDEN VAN OPENBAAR NUT VAN EEN PERCEEL GROND LANGS DE EDINGSESTEENWEG TE NINOVE - GOEDKEURING - GOEDKEURING ONTWERPAKTE.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2009 waarbij de procedure werd ingesteld tot aankoop in der minne om reden van openbaar nut van grondrestanten van twee percelen langs de Edingsesteenweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B delen van nrs. 1530R6 en 1530F7, met een respectievelijke oppervlakte van 150,40m² en 119,74 m², voor de aanleg van een parking;

 

Gelet op het schattingsverslag van 7 november 2009 van de Ontvanger van de Registratie te Ninove;

 

Overwegende dat de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen aan het 2e Aankoopcomité opdracht heeft gegeven om het perceel nr. 1530R6 gerechtelijk te onteigenen zodat de stad niet zal overgaan tot de aankoop van dit perceel;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2009 waarbij een bod van 9.580 euro werd ingediend bij de eigenaars;

 

Gelet op de brief van 9 december 2009 waarbij de eigenaars akkoord gaan met voornoemd bod;

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2010, buitengewone dienst, onder artikel 877/711-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond langs de Edingsesteenweg te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1530F7, met een oppervlakte van 119,74 m², van de erven De Jonge-De Cocker, Leopoldlaan 1, 9400 Ninove, tegen de prijs van 9.580 EUR, wordt goedgekeurd.

2. Het ontwerp van akte wordt goedgekeurd.

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de eigenaars een akte te onderschrijven.