GR20100304 punt 6: onderhandse verkoop stadsgrond Zevenhoek (Voorde)

6. ONDERHANDSE VERKOOP VAN EEN PERCEEL STADSGROND LANGS DE ZEVENHOEK TE VOORDE AAN DE AANPALERS - GOEDKEURING - GOEDKEURING ONTWERPAKTEN.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad eigenaar is van een perceel grond langs de Zevenhoek te Voorde, kadastraal gekend Ninove 10e afdeling Voorde sectie B nr. 436D, met een oppervlakte van 2a 81ca;

 

Gelet op de mondelinge aanvraag van de aanpalers, mevrouw Patricia Kielemoes, Zevenhoek 16, 9400 Voorde en de heer en mevrouw Guy Cluydts-Anja Van Den Broeck, Zevenhoek 20, 9400 Voorde, tot aankoop van voornoemd perceel, elk voor een deel;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 mei 2009 waarbij de procedure tot onderhandse verkoop van het perceel nr. 436D werd ingesteld;

 

Overwegende dat dit perceel volgens het gewestplan gelegen is in woongebied met landelijk karakter, maar op zichzelf niet bebouwbaar is gezien de onregelmatige vorm en de geringe diepte;

 

Overwegende dat het perceel voor de stad van geen nut is en enkel van nut kan zijn voor de aanpalers voor de inlijving bij hun eigendom zodat het wenselijk is af te zien van een openbare verkoop en te opteren voor een onderhandse verkoop aan de aanpalers;

 

Overwegende dat een schattingsverslag werd opgemaakt door de Ontvanger van de Registratie te Ninove;

 

Gelet op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Robrecht Cosijn te Pollare op 16 juli 2009 waaruit blijkt dat perceel 1 een oppervlakte heeft van 83 ca en perceel 2 een oppervlakte van 1a 44ca;

 

Gelet op de ontwerpakten, opgemaakt door de geassocieerde notarissen Evenepoel en De Brakeleer waarbij perceel 1 wordt afgestaan aan mevrouw Kielemoes Patricia, Zevenhoek 16, 9400 Ninove, mits de prijs van 2.075 EUR, te vermeerderen met alle kosten en waarbij perceel 2 wordt afgestaan aan de echtgenoten Cluydts Guy-Van Den Broeck Anja, Zevenhoek 20, 9400 Ninove, mits de prijs van 3.600 EUR, te vermeerderen met alle kosten;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Zevenhoek te Voorde, kadastraal gekend Ninove 10e afdeling Voorde sectie B nr. 436D, voor een oppervlakte van 83ca aan mevrouw Kielemoes Patricia, Zevenhoek 16, 9400 Ninove, zijnde perceel 1 op het opmetingsplan, tegen de prijs van 2.075 EUR, te vermeerderen met alle kosten en voor een oppervlakte van 1a 44ca aan de echtgenoten Cluydts Guy-Van Den Broeck Anja, Zevenhoek 20, 9400 Ninove, zijnde perceel 2 op het opmetingsplan, tegen de prijs van 3.600 EUR, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

2. De ontwerpakten worden goedgekeurd.

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kopers een akte te onderschrijven.

4. De hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk vrijgesteld ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akten.