GR20100304 punt 5: aankoop meubilair stadspark

5. AANKOOP VAN MEUBILAIR STADSPARK - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de zitbanken en afvalbakken in het stadspark aan vernieuwing toe zijn;

 

Overwegende dat het eveneens wenselijk is picknicktafels aan te kopen;

 

Overwegende dat de kostprijs wordt geraamd op:
- perceel1: 44.431 euro (btwinclusief)
- perceel 2: 7.919 euro (btwinclusief)

- totaal: 52.350 euro (btwinclusief);

 

Overwegende dat de opdracht voor de aankoop van het meubilair voor het stadspark zal gegund worden bij wijze van een onderhandelingsprocedure;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in de begroting, over het dienstjaar 2010, onder artikel 425/725-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De aankoop van zitbanken, afvalbakken en picknicktafels voor het stadspark, geraamd op 52.350 euro, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

De opdracht voor de aankoop van zitbanken, afvalbakken en picknicktafels zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure.

De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor beide percelen.

De percelen kunnen apart gegund worden.

De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.