GR20100304 punt 3: aanduiden afgevaardigden WO-NI-DE

3. INTERLOKALE VERENIGING WO-NI-DE - AANDUIDEN VAN DE AFGEVAARDIGDEN VAN DE STAD NINOVE IN HET BEHEERSCOMITÉ.


DE RAAD,

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 4 maart 2010 houdende goedkeuring van de oprichting en deelname aan het interlokale vereniging met de gemeente Denderleeuw voor een subsidieproject lokaal woonbeleid - goedkeuring van de overeenkomst, statuten, inhoudelijk project en subsidieaanvraag;

 

Overwegende dat volgens de statuten het beheerscomité bestaat uit zeven leden, waarvan vier aan te duiden door de gemeenteraad van Ninove en drie aan te duiden door de gemeenteraad van Denderleeuw;

 

Overwegende dat met de gemeente Denderleeuw werd afgesproken dat voor beide gemeenten de volgende personen deel zouden uitmaken van het beheerscomité:
- de schepen van huisvesting
- de schepen van milieu, omdat het nemen van initiatieven die een duurzaam, ecologisch en milieubewust wonen ondersteunen één van de doelstellingen van de interlokale vereniging is
- de voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, omdat het OCMW een belangrijke partner in het lokaal woonbeleid is;

 

Overwegende dat voor de stad Ninove een vierde mandaat beschikbaar is;

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om dit mandaat toe te vertrouwen aan de burgemeester, omdat hij vaak als eerste geconfronteerd wordt met acute woningnood, bijvoorbeeld naar aanleiding van een brand of onbewoonbaarverklaringen;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

- aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming deelnemen: 32
- aantal geldige stemmen: 32
- aantal ja-stemmen: 32
- aantal nee-stemmen:
- aantal blanco-stemmen:


BESLUIT :

1. De volgende personen worden aangeduid als lid van het beheerscomité van de interlokale vereniging Wo-Ni-De:
- schepen F. Van Eeckhout,
- schepen M. Nachtergaele,
- OCMW-voorzitter P. De Schepper,
- burgemeester M. Casteur.

2. De gemeente Denderleeuw wordt van deze beslissing in kennis gesteld.