GR20100304 punt 20.4: interpellatie Somers

20.4 INTERPELLATIE VAN RAADSLID WERNER SOMERS AAN SCHEPEN VAN PATRIMONIUM FREDDY VAN EECKHOUT BETREFFENDE DE MOGELIJKHEDEN OM DE VROEGERE 'LIBERALE KRING' IN DE DREEFSTRAAT TE HERBESTEMMEN TOT ERFGOEDCENTRUM EN ARCHIEFRUIMTE.


Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn interpellatie vermeld:

"Sinds het Ninoofse filiaal van de academie voor beeldende kunst werd ondergebracht in het oud zwembad, staan de gebouwen in de Dreefstraat 16 en 18 leeg. Het gebouw in de Dreefstraat 16 dateert uit de 19e eeuw en maakt deel uit van de officiële inventaris van het bouwkundig erfgoed, zoals hij werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 september 2009. Het behoorde toe aan de Liberale Kring tot 1921, toen het werd verkocht aan de stad Ninove. In 1938 werd het kosteloos afgestaan aan de Belgische staat met het oog op de inrichting van rijksmiddelbaar onderwijs en in 1997 werd het door de Vlaamse Gemeenschap - opnieuw kosteloos - overgedragen aan de stad Ninove. Op dat ogenblik was het gebouw al geruime tijd in gebruik als plaatselijke openbare bibliotheek. Als tegenprestatie voor de kosteloze overdracht van het gebouw in de Dreefstraat verzaakte de stad Ninove reeds in 1988 aan haar recht tot gratis wederoverdracht van de schoolgebouwen gelegen aan de Oude Kaai, een recht dat zij ingevolge een overeenkomst van 1961 kan uitoefenen van zodra deze gebouwen niet meer voor onderwijsdoeleinden gebruik zouden worden. Na de verhuis van de POB werd het gebouw in gebruik genomen door het Ninoofse filiaal van de academie voor beeldende kunst.

De gebouwen in de Dreefstraat 16 en 18 zijn sinds het vertrek van de academie aan snel verval onderhevig. Dat is vooral zichtbaar vanaf het Vestbarmstraatje. Verschillende ruiten zijn stuk en een groot rondboogvenster in de achtergevel van de vroegere Liberale Kring staat wagenwijd open, hetgeen ongetwijfeld een ongelezen pleisterplaats voor verwilderde duiven is? Het achterliggende terrein ligt bezaaid met rommel en het trottoir voor de ingang van het terrein (kant Vestbarmstraatje) ligt eveneens vol met zakken huishoudelijk afval.

Misschien kan onderzocht worden of er geen mogelijkheden bestaan tot herbestemming zodat deze gebouwen binnen het patrimonium van de stad Ninove kunnen blijven. In het cultuurbeleidsplan 2008-2013 wordt opgemerkt dat het archief thans in een onaangepaste ruimte is ondergebracht, waardoor oud materiaal in minder goede omstandigheden wordt bewaard. Op dit ogenblik beschikt Ninove bovendien niet over de accommodatie om het historisch archief, dat zich in Beveren bevindt, naar Ninove over te brengen. In het cultuurbeleidsplan wordt een onderzoek in het vooruitzicht gesteld om na te gaan waar dit historisch archief in de toekomst zou kunnen ondergebracht worden. Gewezen wordt op de noodzaak van een erfgoedcentrum, waar tevens het historisch archief onderdak zou kunnen vinden. Wellicht kan in deze richting worden gedacht i.v.m. een eventuele herbestemming van de gebouwen in de Dreefstraat.

 

1. Zal het college opdracht geven om het afval achter de gebouwen in de Dreefstraat op te ruimen ,
2. Heeft het college weet van het openstaande rondboogvenster ? Zullen er maatregelen genomen worden om het gebouw tenminste af te sluiten ?
3. Bestaan er plannen om de gebouwen in de Dreefstraat af te stoten of te herbestemmen ? Op welke wijze zal het college ervoor zorgen dat in geval van een vervreemding de erfgoedwaarde van het gebouw optimaal behouden wordt ?
4. Hoe ver staat het met het onderzoek naar de hervestiging van het archief ?
5. Is het college bereid de mogelijkheid te onderzoeken om in de gebouwen, gelegen in de Dreefstraat 16-18, een erfgoedcentrum in te richten waar eveneens het historisch archief zou kunnen ondergebracht worden en waar eventueel ook tentoonstellingen zouden kunnen plaatsvinden ?"