GR20100304 punt 2: oprichting en deelname van een intergemeentelijke vereniging voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw

2. OPRICHTING EN DEELNAME INTERGEMEENTELIJKE VERENIGING MET DE GEMEENTE DENDERLEEUW VOOR EEN SUBSIDIEPROJECT LOKAAL WOONBELEID - GOEDKEUREN OVEREENKOMST, STATUTEN, INHOUDELIJK PROJECT EN SUBSIDIEAANVRAAG.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid op artikel 43 §2 5° en196;

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, in het bijzonder op artikel 22§2 en 33§3 over het investerings- en uitvoeringsprogramma;

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 over het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale woningen;

 

Gelet op de open oproepingsbrief van 11 december 2008 van Wonen-Vlaanderen van het Vlaams gewest, waarbij de gemeente uitgenodigd wordt om een subsidieaanvraag in te dienen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2009 houdende goedkeuring van de deelname aan de interlokale vereniging met de gemeente Denderleeuw voor de subsidieaanvraag voor lokaal woonbeleid;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Denderleeuw van 1 december 2009 waarbij het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat met de start van een intergemeentelijke samenwerking voor lokaal woonbeleid met de stad Ninove;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van Ninove van 3 december 2009, waarbij het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord gaat met de start van een intergemeentelijke samenwerking voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 16 december 2009 houdende de toekenning van een subsidie aan het project WO-NI-DE van de interlokale vereniging Woonbeleid Ninove Denderleeuw -WO-NI-DE;

 

Overwegende dat de gemeente zowel inhoudelijke als financiële ondersteuning kan krijgen via bovengenoemd subsidiebesluit voor de uitbouw van haar woonbeleid onder de volgende voorwaarden:
- de gemeente moet een intergemeentelijk samenwerkingsproject opstarten

- de gemeente moet het initiatief nemen, niet het OCMW;

 

Overwegende dat het aangewezen is goedkeuring te geven aan de oprichting en deelname van de intergemeentelijke vereniging voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw;

 

Overwegende dat het aangewezen is goedkeuring te geven aan bijgevoegde overeenkomst, statuten en projectinhoud van deze intergemeentelijke vereniging;

 

Overwegende dat het aangewezen is goedkeuring te geven aan bijgevoegde subsidieaanvraag voor bovengenoemd intergemeentelijk project;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1 - De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting en deelname van een intergemeentelijke vereniging voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw.

Art. 2 - De gemeenteraad gaat akkoord met bijgevoegde statuten en projectinhoud voor deze intergemeentelijke vereniging voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw.

Art. 3 - De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag voor dit intergemeentelijk samenwerkingsproject voor lokaal woonbeleid met de gemeente Denderleeuw goed.

Art. 4 - Het gemeentelijk aandeel van Ninove in de nodige kredieten voor de werking te voorzien op het budget.