GR20100304 punt 19: reglement op de politie van het wegverkeer

19. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - BEPERKT EENRICHTINGSVERKEER - STADSWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat het Slettemstraatje te Nederhasselt op dit ogenblik verboden is voor alle verkeer en er intussen woningen gebouwd werden met bijhorende garages zodat de straat voor het verkeer moet opengesteld worden om een einde te stellen aan de huidige onduidelijke toestand;

 

Overwegende dat in de veiligheidsstudie van de schoolomgeving te Nederhasselt voorgesteld werd om een middenberm aan te brengen op de aslijn van de Geraardsbergsesteenweg (N460) om te voorkomen dat het uitrijdend verkeer naar links afslaat. Dit voorkomt gevaarlijke afslagbewegingen op het kruispunt en weerhoudt bestuurders om het Slettemstraatje als sluipweg te gebruiken;

 

Overwegende dat het Slettemstraatje enkel toegankelijk zal zijn voor het autoverkeer komende vanuit de Van der Schuerenstraat en rijdende richting Geraardsbergsesteenweg (N460) maar met beperkt eenrichtingsverkeer voor fietsers en bromfietsers klasse A;

 

Overwegende dat de voorgestelde middenberm eerlang zal worden aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen in het kader van een module 10 die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;


BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 11 onthoudingen

Art.1. In het Slettemstraatje te Nederhasselt wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd.
Signalisatie:
-Begin Slettemstraatje kant Van der Schuerenstraat : aanwijzingsbord F19 met onderbord M5;
-Begin Slettemstraatje kant Geraardsbergsesteenweg (N460): verbodsbord C1 met onderbord M3;
-Geraardsbergsesteenweg (N460) t.h.v. het kruispunt met het Slettemstraatje: verbodsbord C31a en C31b met telkens onderbord M3.
-Uitrit Slettemstraatje met N460 Geraardsbergsesteenweg : voorrangsbord B1 en gebodsteken D1f

 

Art.2. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaams Minister van Mobiliteit.