GR20100304 punt 17: herinrichten kruispunt Brusselsesteenweg

17. HERINRICHTING KRUISPUNT BRUSSELSESTEENWEG (N8) EN EDINGSESTEENWEG (N255) - UITBREKEN EN HERPLAATSEN VAN POORTCONSTRUCTIE NAAR AANLEIDING VAN DE WERKEN - WIJZIGINGSWERKEN - GOEDKEURING VOORSTEL FINANCIËLE TEGEMOETKOMING VAN HET STUDIEBUREAU D'HAUWER-VAN DER SCHUEREN.

DE RAAD,

Gelet op de wet op de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de werken aan het kruispunt Brusselsesteenweg-Edingsesteenweg over de eigendom van de heer Timmermans Johnny, Brusselstraat 112 te 9400 Ninove, een regenwaterafvoerleiding werd aangelegd om het oppervlaktewater af te leiden naar de waterloop, de Oude Dender;

 

Overwegende dat het terrein van de heer Timmermans afgesloten is door een poort bestaande uit een stalen draagframe dat voor de uitvoering van de werken gedemonteerd werd;

 

Overwegende dat de noodzakelijke uitbraak van het stalen draagframe voor aanvang van de werken besproken is met de werfleider van de nv Wegebo;

 

Overwegende dat het paneel van de poort omzichtig verwijderd is en ergens op het terrein van de heer Timmermans geplaatst werd;

 

Overwegende dat de heer Timmermans besliste om de bestaande poortconstructie niet te herplaatsen maar een nieuwe poort te plaatsen;

 

Gelet op de prijsofferte voor de heer Timmermans opgemaakt door de firma Torco uit Okegem ten bedrage van 8.155,64 euro (6 % btw inclusief) als volgt:

- 1 draaihek type KWAI: 4.548 euro + 1.140 euro (plaatsing en betonwerken) + 341,28 euro (6% btw) = 6.029,28 euro

- 1 automatisatie met motor type Scuttifull tank met stormslot: 2.006 euro + 120,36 euro (6 % btw) = 2.126,36 euro;

 

Overwegende dat de heer Timmermans een tussenkomst vraagt aan de stad voor de plaatsing van deze poortconstructie om reden dat de eigendom van de heer Timmermans in de oorspronkelijke opdracht voorzag in de terugplaatsing van de poort;

Gelet op het advies van het studiebureau D'Hauwer-Van Der Schueren van 15 december 2009 waarin uiteengezet wordt dat, indien de poortconstructie door de nv Wegebo zou moeten worden herplaatst, de volgende werken noodzakelijk waren en dat deze opgenomen waren in het oorspronkelijk lastenboek:

- uitgraving + uitvoering van funderingswerken 
- construeren frame + herplaatsen poortconstructie;

 

Overwegende dat de uitgraving en de uitvoering van de funderingswerken voorzien zijn in de
prijsofferte van de nieuwe poortconstructie;

 

Gelet op het advies van het studiebureau waarin vermeld wordt dat de opgegeven prijs voor de uitgravingen en de fundering, zijnde 1.140 euro + 239,40 euro (21 % btw) = 1.379,40 euro als normaal kan beschouwd worden;

 

Overwegende dat uit de bij het advies van de heer D'Hauwer gevoegde prijsofferte van de nv Wegebo blijkt dat de constructie van het frame en het herplaatsen van de poortconstructie 2.596,01 euro + 545,16 euro (21 % btw) = 3.141,17 euro bedraagt;

Overwegende dat de totale kostprijs voor het herplaatsen van de bestaande poortconstructie door de nv Wegebo 4.520,57 euro (21 % btw inclusief) bedraagt;

 

Overwegende dat het uitbreken en herplaatsen van de poort voorzien is in de meetstaat van de werken (te verrekenen in de posten 194 t.e.m. 196 - regiewerken);

 

Gelet op het voorstel van het studiebureau D'Hauwer om het bedrag van 3.736,01 euro + 224,16 euro (6 % btw) = 3.960,17 euro, zijnde het bedrag dat de nv Wegebo zou aangerekend hebben indien zij de bestaande poortconstructie zou moeten herplaatsen, tegemoet te komen aan de heer Timmermans voor het leveren en plaatsen van de nieuwe poort waarvoor hij van de firma Torco een prijsofferte ontving ten bedrage van 8.155,64 euro;

 

Overwegende dat deze regeling een prijsvoordeel van 560,40 euro oplevert voor de stad;

 

Overwegende dat in de begroting 2009, onder artikel 620/512-55 van de buitengewone dienst een bedrag van 4.000 euro werd vastgelegd voor de betaling van deze uitgave;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het voorstel voor financiële tussenkomst door het vervangen van de toegangspoort ter hoogte van de eigendom van de heer Johnny Timmermans dat door het studiebureau D'Hauwer-Van Der Schueren gunstig werd geadviseerd, wordt goedgekeurd.

 

2. Aan de heer Johnny Timmermans, Brusselstraat 112 te 9400 Ninove wordt een financiële tegemoetkoming gedaan van 3.960,17 euro, 6% btw inclusief.