GR20100304 punt 16: gedeeltelijke verplaatsing voetweg 64 Denderwindeke

16. GEDEELTELIJKE VERPLAATSING VAN VOETWEG 64 TE DENDERWINDEKE - DEFINITIEVE GOEDKEURING - ONGUNSTIG ADVIES.


DE RAAD,

Gelet op de artikels 27, 28 en 29 van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de aanvraag van 6 mei 2009 van de heer en mevrouw De Maeseneer Ludo en Lambregt Pascale, Ninoofsesteenweg 31 te 1570 Galmaarden tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 64 te Denderwindeke, over een lengte van 60,78 meter;

 

Overwegende dat deze voetweg volgens de atlas der buurtwegen een wettelijke breedte heeft van 1 meter;

 

Gelet op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen waarop de voetweg is aangeduid;

 

Gelet op de fotodocumentatie;

 

Gelet op het detailplan opgemaakt door de landmeter-expert, Robrecht Cosijn, Echel 90 te 9401 Pollare waarop naast de huidige ligging van de voetweg volgens de atlas der buurtwegen, het voorgestelde nieuwe tracé is aangeduid;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 10 september 2009 waarbij de aanvraag voor de gedeeltelijke verplaatsing ter voorlopige goedkeuring werd voorgelegd aan de gemeenteraad en waarbij werd beslist om het college van burgemeester en schepenen te belasten met het houden van een openbaar onderzoek;

 

Overwegende dat van 19 oktober 2009 tot 3 november 2009 een openbaar onderzoek werd georganiseerd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat de volgende bezwaarschriften werden ingediend:

1. De Rijck Emilienne, Edingsesteenweg 329 te 9400 Denderwindeke
2. Depelseneer-Dumongh, Krepelstraat 39 te 9400 Denderwindeke
3. Jean De Dobbeleer- Lievens Denise, Neuringen 34 te 9400 Denderwindeke
4. Neirinckx Adelin, Neuringen 10 te 9400 Denderwindeke
5. Dierik-Chinitor, Krepelstraat 8 te 9400 Denderwindeke
6. Erik Hemerijckx-Hauters, Krepelstraat 83 te 9400 Denderwindeke
7. Roger Vanden Berghe, Edingsesteenweg 339 te 9400 Denderwindeke
8. Roger Mertens, Krepelstraat 14 b te 9400 Denderwindeke
9. Petitie van de volgende 4 personen:

- De Schepper Annie, Krepelstraat 1A - bus 2 te 9400 Denderwindeke
- Frederick Mussche, Edingsesteenweg 390 te 9400 Denderwindeke
- De Wilde Gustaaf, Edingsesteenweg 519 te 9400 Denderwindeke
- De Wilde Karoline, Edingsesteenweg 390 te 9400 Denderwindeke

10. Petitie waarop 165 personen tekenden;

 

Gelet op de overzichtslijst van de bezwaarschriften;

 

Overwegende dat het bezwaarschrift dat door 165 personen ondertekend werd handelt over het verdwijnen van de veilige voetgangersverbinding tussen de Krepelstraat en de Edingsesteenweg (het dorpsplein-de school). In de brief werd echter foutief vermeld dat het nieuwe tracé in natuurgebied zal aangelegd worden daar waar het volgens de gegevens van de dienst ruimtelijke ordening landschappelijk waardevol agrarisch gebied betreft;

 

Overwegende dat het bezwaarschrift van de heer Roger Mertens eveneens handelt over de veilige voetgangersverbinding die het huidige tracé van voetweg 64 biedt om van in de Krepelstraat naar de gewestweg en het dorpsplein van Denderwindeke te gaan;

 

Overwegende dat de heer en mevrouw Hemerijckx-Hauters bezwaar aantekenen tegen de afschaffing van de voetweg daar waar het enkel een gedeeltelijke verplaatsing betreft;

 

Overwegende dat mevrouw De Rijck Emilienne in haar bezwaar tegen de verplaatsing foutief vermeldt dat het voorgestelde nieuwe tracé in een groene zone zal worden aangelegd in plaats van in landschappelijk waardevol agrarisch gebied;

 

Overwegende dat de heer en mevrouw Depelseneer-Dumongh en de heer en mevrouw De Dobbeleer-Lievens in hun brieven benadrukken dat de veiligheid moet primeren en dat zij wensen dat het huidige tracé van de voetweg behouden blijft;

 

Overwegende dat de heer Neirinckx Adelin in zijn bezwaarschrift tegen de verplaatsing vermeldt dat het huidige tracé dat opgenomen is in een mountainbikeroute het meest veilige is;

 

Overwegende dat de heer en mevrouw Dierick-Chinitor en de heer Roger Vanden Berghe beiden laten blijken dat zij wensen dat de huidige ligging van de voetweg uit veiligheidsoverwegingen behouden blijft;

 

Overwegende dat alle bezwaren het behoud van het huidige tracé van de voetweg beogen omdat dit de rechtstreekse en de veiligste verbinding vormt naar het dorpsplein van Denderwindeke;

 

Overwegende dat bij de voorgestelde verplaatsing de gebruikers verplicht worden de Windekeveldweg te gebruiken om naar het Dorpsplein te gaan;

 

Overwegende dat mevrouw Annie De Schepper, de heer Frederick Mussche, Gustaaf De Wilde en Karoline De Wilde in hun brief vermelden dat zij geen bezwaar hebben tegen de verplaatsing maar dat zij wensen dat op het nieuwe tracé een asfaltverharding aangebracht wordt;

 

Overwegende dat het volgens de visie van de stad aan te bevelen is om het verplaatste gedeelte van de voetweg te verharden met asfalt omdat het huidige tracé eveneens met asfalt verhard is;

 

Overwegende dat het aanbrengen van een asfaltverharding in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zoals blijkt uit het advies van de dienst ruimtelijke ordening, niet kan vergund worden;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De bezwaarschriften van de volgende personen worden ontvankelijk en gegrond verklaard. Zij benadrukken uit veiligheidsoverwegingen het behoud van het bestaande tracé:

- het bezwaarschrift ondertekend door 165 personen 
- Roger Mertens, Krepelstraat 14b te 9400 Denderwindeke
- Eric Hemerijckx-Hauters, Krepelstraat 1 a - bus 2 te 9400 Denderwindeke
- Emilienne De Rijck, Edingsesteenweg 329 te 9400 Denderwindeke
- Depelseneer-Du Mongh, Krepelstraat 39 te 9400 Denderwindeke
- Jean De Dobbeleer - Denise Lievens, Neuringen 34 te 9400 Denderwindeke 
- Adelin Neirinckx, Neuringen 10 te 9400 Denderwindeke
- Dierick-Chinitor, Krepelstraat 8 te 9400 Denderwindeke
- Roger Vanden Berghe, Edingsesteenweg 339 te 9400 Denderwindeke.

 

2. Annie De Schepper, Frederick Mussche, Gustaaf De Wilde en Karoline De Wilde hebben geen bezwaar tegen de verplaatsing. Zij vragen om op het verplaatste deel van de voetweg een asfaltverharding aan te brengen zoals op het huidige tracé. Uit het advies van de dienst ruimtelijke ordening blijkt echter dat het aanbrengen van een asfaltverharding op het verplaatste deel van de voetweg dat in landschappelijk waardevol agrarisch gebied gelegen is niet kan vergund worden.

 

3. De definitieve verplaatsing van voetweg 64 te Denderwindeke wordt ongunstig geadviseerd.

 

4. De beslissing zal samen met het dossier toegestuurd worden aan de heer Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.