GR20100304 punt 15: verbeteringswerken Hogeweg Ninove

15. VERBETERINGSWERKEN AAN DE HOGEWEG TE NINOVE - VOORLOPIGE GOEDKEURING ONTEIGENINGSPLAN EN ONTEIGENINGSTABEL.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken aan de Hogeweg te Ninove werd goedgekeurd mits de ramingprijs van 135.264,05 euro, btw inclusief evenals de wijze van gunnen van de opdracht bij openbare aanbesteding;

 

Overwegende dat voor de aanleg van een DWA- en een RWA-leiding voor de afwatering van drie woningen, werken op privégrond moeten uitgevoerd worden waarvoor ondergrondse en bovengrondse erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd;

Overwegende dat een voorlopige werkzone zal voorzien worden om de aannemer toe te laten de rioleringswerken uit te voeren;

 

Gelet op het onteigeningsplan en de onteigeningstabel opgemaakt door het studiebureau D'Hauwer-Van Der Schueren voor de vestiging van de bovengrondse en ondergrondse onteigeningen en voor de vestiging van de tijdelijke werkzone;

 

Overwegende dat in de begroting 2010 onder artikel 877/711-60 van de buitengewone dienst een bedrag van 60.000 euro werd ingeschreven voor de onteigening van gronden van rioleringswerken;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het onteigeningsplan en de onteigeningstabel van de verbeteringswerken aan de Hogeweg te Ninove worden voorlopig goedgekeurd.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het houden van een openbaar onderzoek.