GR20100304 punt 14: aanpassing rechtspositieregeling

14. RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET GEMEENTEPERSONEEL - AANPASSINGEN.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositieregeling van de secretaris en ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het wijzigingsbesluit van 16 januari 2009;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel en van Ninove, gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 18 juni 2009;

 

Gelet op artikel 5, 6 en 122 van de rechtspositieregeling houdende vaststelling van de algemene aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2009 houdende goedkeuring van bijlage IV van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel betreffende de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden;

 

Gelet op de brief van 18 december 2009 van de provinciegouverneur waarbij de volgende bemerkingen werden geformuleerd over het voormeld gemeenteraadsbesluit :

- Over de functiebenamingen in het algemeen en over het niveau van sectordirecteur grondgebiedzaken en sectorcoördinator interne zaken 
- Over de nationaliteitsgegevens van de sectorcoördinator interne zaken
- Over de diplomavoorwaarden van 1ste sportfunctionaris;

 

Overwegende dat de functiebenamingen en het niveau in overeenstemming moet zijn in artikel 5 §2 en de artikelen 122, 123 en 124 van de rechtspositieregeling;

 

Overwegende dat het passend is de functiebenamingen aan te passen aan de personeelsformatie goedgekeurd bij gemeenteraadsbesluit van 28 mei 2009, geschorst door de provinciegouverneur op 30 juli 2009 en gehandhaafd door de raad op 24 september 2009;

 

Overwegende dat de nationaliteitsvereiste van de sectorcoördinator interne zaken in overeenstemming moet zijn met artikel 5 §2 van de rechtspositieregeling;

 

Overwegende dat sommige kwalificaties en diplomavoorwaarden gesteld voor de 1ste sportfunctionaris eerder bestemd zijn voor de functie van 2de sportfunctionaris;

 

Overwegende dat het passend is de kwalificaties en diplomavoorwaarden gesteld voor de 2de sportfunctionaris aan te passen aan het sportdecreet van 9 maart 2007;

 

Overwegende dat werd vastgesteld dat artikel 116, paragraaf 4, punt 7 in strijd is met artikel 121 paragraaf 1;

 

Overwegende dat het passend is in artikel 220 de vergoeding voor reiskosten op te nemen dat vermeld is in het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en te stipuleren dat dit jaarlijks aangepast wordt volgens de formule in artikel 220 paragraaf 4 vermeld;

 

Gelet op de omzendbrief Binnenslands Bestuur 2010/01 van 29 januari 2010 waarin toegelaten wordt dat de fietsvergoeding verhoogd wordt tot 0,20 € de kilometer met ingang van 1 januari 2010;

 

Overwegende dat het passend is in artikel 330, de vrijwillige vierdagenweek, het indexcijfer te vermelden;

 

Gelet op het advies van het managementteam van 4 maart 2010;

 

Overwegende dat de aanpassingen aan de RPR Ninove onderworpen werden aan syndicaal overleg op 4 maart 2010;

 

Gelet op het overleg met het OCMW op 25 februari 2010;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het gemeenteraadsbesluit van 22 oktober 2009 houdende goedkeuring van bijlage IV van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast als volgt:

In de tabel van Bijlage IV voor de graden A worden de termen voor het niveau "ABa-5b" gewijzigd in "A5a-A5b" en "A4a-b4" gewijzigd in "A4a-A4b". In de tweede kolom, aanwervingsvoorwaarden voor Sectorcoördinator interne zaken worden de woorden "Nationaliteit van een EU lidstaat" geschrapt.

In vermelde tabel aanwervingsvoorwaarden wordt voor 1ste sportfunctionaris in het punt 3° "b), c), e), f)", geschrapt en wordt punt "d)" vervangen door "b)".

In hetzelfde hoofdstuk wordt de zin "4° een diploma van minstens het niveau bachelor, niet vermeld in 3°, aangevuld met elders verworven competenties binnen het sportbeleid" eveneens geschrapt en vervangen door "4° De kandidaten moeten aanvullend in het bezit zijn van het diploma of getuigschrift van sportfunctionaris, afgeleverd door de Vlaamse Trainersschool, of moeten dat diploma bij de VTS behalen binnen de drie jaar na de aanstelling".

Bij de aanwervingsvoorwaarden van 2de sportfunctionaris worden de punten "a) en d)" geschrapt, de punten b), c), e), f), worden respectievelijk 1. a), b), c), d), en aangevuld met punt 2. een diploma van minstens het niveau bachelor, niet eerder vermeld, aangevuld met elders verworven competenties binnen het sportbeleid.
2. Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling wordt aangepast als volgt:
In artikel 5, paragraaf 2, worden de woorden "stedenbouwkundig ambtenaar" vervangen door "beleidsmedewerker stedenbouwkundige vergunningen" en de woorden "gegradueerde in de milieuzorg" vervangen door "deskundige milieuzorg".

In artikel 116, paragraaf 4, wordt punt 7 geschrapt; punt 8 en 9 worden respectievelijk 7 en 8.

Artikel 220, paragraaf 1, eerste alinea, wordt als volgt aangepast:
"Het personeelslid dat voor dienstreizen van zijn eigen motorvoertuig gebruik maakt, heeft recht op een vergoeding van 0,2903 € per kilometer (referteperiode 1 juli 2007 - 30 juni 2008). Deze vergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast volgens de formule vermeld in paragraaf 4.

Artikel 220, paragraaf 3, wordt als volgt gewijzigd:

"Bij carpooling met personeelsleden van een Ninoofs openbaar bestuur wordt de vergoeding voor de bestuurder verhoogd met 0,1452 € (referteperiode 1 juli 2007 - 30 juni 2008). Deze vergoeding wordt aangepast volgens de instructies van de Vlaamse regering. De meereizende personeelsleden hebben geen recht op een kilometervergoeding".

In artikel 227 wordt het bedrag van de fietsvergoeding gewijzigd in 0,20 € met ingang van 1 januari 2010.

In artikel 330 wordt na het bedrag van 80,57 € ingevoegd "(gekoppeld aan spilindex 117,10)".

Afschrift van onderhavig besluit wordt toegezonden aan de provinciegouverneur, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat, 1, 9000 Gent en aan het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel.