GR20100304 punt 13: terugbetaling verkeersboete

13. PERSONEEL - BESTUURDERS DIENSTVOERTUIG - VERKEERSBOETE - TERUGBETALING.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 april 1988 waarbij in bepaalde gevallen de terugbetaling van geldboetes, opgelegd aan bestuurders van stadsvoertuigen, gereglementeerd werd;

 

Overwegende dat deze reglementering stipuleerde dat ingeval van intoxicatie, dronkenschap of vluchtmisdrijf en ingeval van een zware overtreding vermeld in het koninklijk besluit van 7 april 1976 er geen terugbetaling geschiedde;

 

Overwegende dat de nieuwe verkeerswet van 31 maart 2006 snelheidsovertredingen en "rijden onder invloed" apart indeelt en daarnaast de overige verkeersovertredingen indeelt in vier graden;

 

Overwegende dat de regeling inzake terugbetaling van boetes aan deze nieuwe indeling dient herzien te worden;

 

Overwegende dat het stadsbestuur nog één stadsvoertuig van het AGB DN in gebruik heeft als dienstvoertuig;

 

Overwegende dat dit dienstvoertuig hoofdzakelijk gebruikt wordt door personeelsleden van de sector grondgebiedzaken voor verplaatsingen binnen het grondgebied van de stad en sporadisch door het personeel in het algemeen voor het bijwonen van studiedagen of het volgen van opleidingen;

 

Overwegende dat men van het personeel mag verwachten dat zij altijd de verkeersreglementering respecteren en naleven en de grootste voorzichtigheid aan de dag leggen in het verkeer bij gebruik van een voertuig van de werkgever;

 

Overwegende dat terugbetaling van boetes naar aanleiding van overtredingen van de verkeerswet een verkeerd signaal kan zijn naar het personeel toe en het bijgevolg aangewezen is dit tot een minimum te beperken;

 

Overwegende dat snelheidsovertredingen, overtredingen die te maken hebben met rijden onder invloed, en de overtredingen van graad 2 (onrechtstreeks gevaar), van graad 3 (rechtstreeks gevaar) en graad 4 (onvermijdelijk gevaar) getuigen van onverantwoord gedrag en het evident is dat de geldstraffen voor deze overtredingen niet terugbetaald worden;

 

Overwegende dat de overtredingen van de 1e graad (gordel niet dragen, richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht, onrechtmatig op bus- of pechstrook rijden) vaak begaan worden uit vergetelheid of verstrooidheid;

 

Overwegende dat het opportuun is de terugbetalingsregeling ook toe te passen ingeval een personeelslid zijn persoonlijk voertuig gebruikt voor dienstreizen;


BESLUIT, met 24 ja-stemmen, 1 nee-stem en 1 onthouding

De personeelsleden van het stadsbestuur van Ninove, die met een dienstvoertuig of met hun persoonlijk voertuig bij dienstreizen, overtredingen begaan van de verkeerswet en hiervoor veroordeeld worden tot betaling van een geldstraf zullen deze zelf betalen.

Terugbetaling kan enkel in geval het overtredingen betreffen van de 1e graad, op vraag van het personeelslid en mits voorlegging van het bewijs van betaling.
Geldstraffen voor snelheidsovertredingen of rijden onder invloed en bij vluchtmisdrijf worden niet terugbetaald.

De overtredingen van de 1ste graad zijn :
- gordel niet dragen
- richtingaanwijzers niet gebruiken wanneer verplicht
- onrechtmatig op bus- of pechstrook rijden.

Terugbetaling zal als volgt gebeuren:
- Bij een eerste overtreding: geheel
- Bij een tweede overtreding: 50%
- Bij een volgende overtreding: 0%

Voor het berekenen van het aantal overtredingen, wordt als overtreding eveneens in aanmerking genomen :
- de minnelijke schikking voorgesteld door het Openbaar Ministerie en die aanvaard werd (betaling benadeelde derde door verzekering)
- de schadegevallen veroorzaakt door het personeelslid aan derden die door de verzekering werden betaald ofwel - de schade aan stadseigendom, door de fout, schuld of onvoorzichtigheid van de bestuurder(personeelslid).