GR20100304 punt 11: plaatsen van terrassen - retributie

11. RETRIBUTIE OP HET INNEMEN VAN DE OPENBARE WEG VOOR HET PLAATSEN VAN TAFELS, STOELEN, BANKEN (TERRASSEN) EN KOOPWAREN - AANPASSING.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid titel VIII - Bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2001 houdende aanpassing aan de invoering van de euro van de retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken (terrassen) en koopwaren;

 

Gelet de verordening op het gebruik van de openbare weg door opstelling van terrassen, koopwaren, drank- en eetautomaten en reclameborden, goedgekeurd bij raadsbesluit van heden;

 

Overwegende dat het passend is in artikel 2, B, 2, een punt d) toe te voegen waarin het tarief voor het plaatsen van een reclamebord op de openbare weg vastgesteld wordt;

 

Overwegende dat de opsomming in artikel 1 dient aangevuld te worden met het woord "reclameborden";

 

Overwegende dat € 50 euro voor 12 maanden wordt aangerekend voor het plaatsen van drank- en eetautomaten;

 

Overwegende dat nergens specifiek vermeld wordt dat het tarief per automaat voor 12 maanden, € 50 bedraagt;

 

Overwegende dat het, ter verduidelijking, passend is artikel 2, B, 2, c) aan te passen;

 

Overwegende dat nergens bepaald wordt dat terugbetalingen of gedeeltelijke terugbetalingen onder geen enkel beding worden toegestaan, voor het geval men eerst een vergunning voor een bepaalde termijn vraagt en men die periode achteraf wenst in te korten;

 

Overwegende dat het passend is artikel 5 van onderhavig retributiereglement in die zin aan te passen;

 

Overwegende dat bij de vroegere regeling een verklaring diende te worden gericht aan het stadsbestuur 48 uur vóór de inname van de openbare weg maar dat het afleveren van een vergunning binnen die termijn onmogelijk is gelet op de te volgen procedure waarbij advies gevraagd dient te worden aan de diensten van ruimtelijke ordening, politie en brandweer en waarbij de vergunning uiteindelijk wordt behandeld in zitting van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat het passend is de termijn van 48 uur opgenomen in artikel 6 van het retributiereglement te brengen op 1 maand;

 

Overwegende dat het passend is in datzelfde artikel het woord "een verklaring" te vervangen door "aanvraag" of "aanvraagformulier";

 

BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 4 onthoudingen

 

Met ingang van 15 maart 2010 wordt het retributiereglement op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van tafels, stoelen, banken (terrassen) en koopwaren opgeheven en als volgt vastgesteld:

 

Artikel 1
Er wordt ten voordele van de gemeente een retributie geheven ten laste van de personen aan wie het college van burgemeester en schepenen de vereiste machtiging heeft verleend om tafels, stoelen, banken (terrassen), koopwaren te plaatsen op de openbare weg en het plaatsen van reclameborden op het openbaar domein.

 

Artikel 2
De retributie bedraagt:

A. TERRASSEN (tafels, stoelen, banken):

l. Gelegenheidstoelatingen:
a) 1 euro/m2 en per dag binnen het "Centrum" van Ninove, gevormd door volgende straten: Oudstrijdersplaats, Beverstraat, Biezenstraat, Stationsstraat (gedeelte tussen Biezenstraat en kruispunt Dreefstraat), Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat (tot aan het kruispunt Savooistraat en de Vuurkruisersstraat), Savooistraat, Vuurkruisersstraat, Burchtstraat, Moeremansplaats, Paul De Montplein, Burchtdam, Denderkaai, dr. F. Hemmerijckxplein, Vaartweg, Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, Centrumlaan (tot rond punt), Kaardeloodstraat, Langemuntstraat, Graanmarkt, Marktstraat.

b) 0,60 euro/m2 en per dag buiten het "Centrum" van Ninove en in de deelgemeenten.

2.Langdurige toelatingen: 
a) binnen het "Centrum" van Ninove, gevormd door de straten zoals gedefinieerd onder punt A, 1,a).

1) toelatingen geldig voor één maand: 3,75 euro/m2
2) toelatingen geldig voor drie maanden: 7,50 euro/m2
3) toelatingen geldig voor zes maanden: 12,50 euro/m2
4) toelating geldig voor 12 maanden: 20 euro/m2

b) buiten het "Centrum" van Ninove en in de deelgemeenten:

1) toelatingen geldig voor één maand: 2 euro/m2
2) toelatingen geldig voor drie maanden: 4 euro/m2
3) toelatingen geldig voor zes maanden: 6,50 euro/m2
4) toelating geldig voor 12 maanden: 12,50 euro/m2

B. KOOPWAREN

1. Gelegenheidstoelatingen
a) 1 euro/m2 en per dag binnen het "Centrum"van Ninove, gevormd door de straten vermeld in A, 1, a)

b) 0,60 euro/m2 en per dag buiten het "Centrum" van Ninove en in de deelgemeenten.

2. Langdurige toelatingen 
a) binnen het "Centrum" van Ninove, gevormd door de straten vermeld onder A,1, a) :

1) toelatingen geldig voor één maand: 3,75 euro/m2
2) toelatingen geldig voor drie maanden: 7,50 euro/m2
3) toelatingen geldig voor zes maanden: 12,50 euro/m2
4) toelatingen geldig voor twaalf maanden: 20 euro/m2

b) buiten het"Centrum" van Ninove en in de deelgemeenten:

1) toelatingen geldig voor één maand: 2 euro/m2
2) toelatingen geldig voor drie maanden: 4 euro/m2
3) toelatingen geldig voor zes maanden: 6,50 euro/m2
4) toelatingen geldig voor twaalf maanden: 12,50 euro/m2

c) drank- en eetautomaten: 50 euro per automaat voor 12 maanden

d) reclameborden : 20 euro/m2 voor 12 maanden

 

Artikel 3
Zijn van de betaling van voormelde retributie vrijgesteld:
a) de uitstallingen bij openbare verkopingen door publiekrechterlijke personen,
b) de organisaties en hun aangesloten leden tijdens wijkfeesten en branderijen die erkend en georganiseerd zijn met medewerking van het stadsbestuur.

De hiervoor geciteerde vrijstellingen doen geen afbreuk aan de heffing van eventuele andere retributies of belastingen voorzien bij andere verordeningen.

 

Artikel 4
Voor de berekening van de retributie is de oppervlakte, welke dient in aanmerking genomen te worden, die van de rechthoek welke fictief rond het voorwerp of de groep voorwerpen, die het openbaar domein bezetten, kan getrokken worden. Breuken van vierkante meter worden afgerond tot de hogere vierkante meter.

 

Artikel 5
De retributie is verschuldigd zodra het belastbaar feit zich voordoet. Zij is betaalbaar in handen van de financieel beheerder of van zijn afgevaardigde. Een terugbetaling of een gedeeltelijke terugbetaling van de retributie wordt onder geen enkel beding toegestaan.

 

Artikel 6
Iedere belastbare persoon is verplicht tenminste 1 maand vooraf bij het gemeentebestuur zijn/haar aanvraag om tafels, stoelen, banken (terrassen), koopwaren en reclameborden te plaatsen op de openbare weg in te dienen door middel van het aanvraagformulier waarvan het model door het college van burgemeester en schepenen wordt vastgesteld.

 

Artikel 7
De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 8
Dit besluit zal worden toegezonden aan de gouverneur van de provincie.