GR20100128 punt 8: samenwerking met stad Dendermonde in kader van veiligheidsbeleid

8. SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE STAD NINOVE EN DE STAD DENDERMONDE IN HET KADER VAN HET VEILIGHEIDSBELEID EN DE AANPAK VAN DE FEDERALE REGERING M.B.T. JEUGDCRIMINALITEIT M.I.V. HET JAAR 2010 VOOR ONBEPAALDE TIJD - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2006 waarbij het reglement op de administratieve sancties werd ingevoerd;

 

Overwegende dat er verplicht een bemiddelingsprocedure moet worden voorzien voor minderjarige overtreders vanaf 16 jaar;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2009 waarbij de stad een samenwerkingsakkoord met de stad Dendermonde voor het jaar 2009 afgesloten heeft, in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat dit samenwerkingsakkoord wordt verlengd ingaande op 1 januari 2010;

 

Overwegende dat dit contract opzegbaar is;

 

Overwegende dat de meerkost voor het loon van de bemiddelaar procentueel zal doorgerekend worden aan de verschillende gemeenten op basis van het aantal inwoners van de verschillende gemeenten die hetzelfde samenwerkingsakkoord hebben afgesloten met de stad Dendermonde;

 

Overwegende dat de werkingskosten procentueel zullen doorgerekend worden op basis van het aantal dossiers die zullen behandeld worden;

 

Overwegende dat de stad Dendermonde een verzekering zal afsluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen bij vrijwillige herstelprestaties van de overtreder en dat bijdrage mee zal verrekend worden in de werkingskosten;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Het samenwerkingsakkoord tussen de stad Ninove en de stad Dendermonde in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit ingaande op 1 januari 2010, wordt goedgekeurd. Het reglement bemiddelingsprocedure en de algemene voorwaarden voor verzekering der burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen, behorende tot het samenwerkingsakkoord worden eveneens goedgekeurd.