GR20100128 punt 7: De Kleine Dender - aanstelling commissaris

7. AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NINOVE (DE KLEINE DENDER) - AANSTELLEN VAN EEN COMMISSARIS, LID VAN HET INSTITUUT VOOR BEDRIJFSREVISOREN.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 64, 172 en 243;

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 oktober 2009 betreffende de aanstelling van een commissaris, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, voor de periode 2009-2012 via onderhandelingsprocedure na raadpleging van meerdere dienstverleners;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 oktober 2009 houdende vaststelling van de aan te schrijven bedrijfsrevisoren;

 

Gelet op de offerte van :
- VGD (Koenraad Van Den Steen) van 15 december 2009 ten bedrage van 2.000 euro per jaar;
- Ben Lanckman & Co van 17 december 2009 ten bedrage van 2.150 euro per jaar;
- Eli Verstappen van 17 december 2009 ten bedrage van 2.393 euro per jaar;
- J.B. Ronse De Craene en Co van 22 december 2009 ten bedrage van 2.550 euro per jaar (prijzen exclusief BTW);

 

Overwegende dat VGD de goedkoopste offerte heeft ingediend;

 

Overwegende dat de door VGD voorgestelde audit overeenstemt met de taken die in het verleden door de aangestelde bedrijfsrevisor werden uitgevoerd;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. VGD (Koenraad Van Den Steen) Spinnerijstraat 12 9240 Zele wordt aangesteld als commissaris, lid van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, voor het autonoom gemeentebedrijf Ninove (De Kleine Dender) voor de periode 2009-2012 tegen de prijs van 2.000 euro (2.420 euro inclusief BTW) per jaar.

2. VGD (Koenraad Van Den Steen) en autonoom gemeentebedrijf Ninove (De Kleine Dender) worden van deze beslissing in kennis gesteld.