GR20100128 punt 5: rechtspositieregeling - opheffingsbepaling

5. RECHTSPOSITIEREGELING - OPHEFFINGSBEPALING - AANPASSING ARTIKEL 344.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2008 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel van Ninove en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 1 en 344;

 

Overwegende dat artikel 1 bepaalt dat de rechtspositieregeling niet van toepassing is op het uniformdragend brandweerpersoneel;

 

Overwegende dat door de bepaling van artikel 344 ondermeer volgende gemeenteraadsbesluiten werden opgeheven met ingang van 1 januari 2009:


- gemeenteraadsbesluit van 25 maart 1999 houdende vaststelling van het administratief statuut van het gemeentepersoneel, met bijlagen, en alle desbetreffende latere wijzigingsbesluiten
- gemeenteraadsbesluit van 25 maart 1999 houdende vaststelling van het geldelijk statuut en alle desbetreffende latere wijzigingsbesluiten
- gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 betreffende de toekenning van sociale toelagen aan het stadspersoneel;

 

Overwegende dat ingevolge deze opheffingen er een rechtsvacuüm ontstaan is voor het beroepsbrandweerpersoneel;

 

Overwegende dat het beroepsbrandweerpersoneel in 2009 hetzelfde aantal dagen jaarlijks verlof en dezelfde dienstvrijstelling genoten hebben als het stadspersoneel;

 

Overwegende dat het aangewezen is het administratief en geldelijk statuut van toepassing te laten blijven op het beroepsbrandweerpersoneel in afwachting dat er een nieuw statuut is na de geplande hervorming inzake brandweerzones;

 

Overwegende dat deze aangelegenheid onderworpen werd aan syndicaal overleg op 4 december 2009.


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel wordt aangepast als volgt:

 

Artikel 344 wordt aangevuld met een tweede alinea:

De gemeenteraadsbesluiten van 25 maart 1999 en latere wijzigingen houdende vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het gemeentepersoneel en het gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 betreffende de toekenning van sociale toelagen aan het stadspersoneel blijven van kracht voor het uniformdragend beroepsbrandweerpersoneel vanaf 1 januari 2009.
Enkel voor het jaar 2009 wordt ingevolge het ontstaan rechtsvacuüm aan het beroepsbrandweerpersoneel hetzelfde aantal dagen jaarlijks verlof (35) en dienstvrijstellingen toegekend als aan het stadspersoneel.