GR20100128 punt 28.2: intepellatie De Troyer - Wo-Ni-De

28.2 VRAAG VAN RAADSLID GREET DE TROYER OVER DE TOEKENNING VAN EEN VLAAMSE SUBSIDIE VOOR HET PROJECT "WO-NI-DE" DOOR DE MINISTER VAN DEN BOSSCHE FREYA.


Volgende motivering wordt door mevrouw Greet De Troyer in haar vraag vermeld:

 

"Met genoegen kon ik kennis nemen van de beslissing van Minister Van den Bossche Freya, met de toekenning van een Vlaamse subsidie van 217.031,25 € voor drie werkingsjaren aan het project Wo-Ni-De.

De subsidie-aanvraag voor het project Wo-Ni-De, dat werd ingediend in het kader van de open oproep voor intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in 2009, werd op 09.04.2009 door Wonen-Vlaanderen ontvankelijk verklaard.

Rekening houdend met de eindrangschikking van de 21 ingediende subsidieaanvragen en het beschikbare budget, had Minister Marino Keulen, de vorige Minister van Wonen, op 29.05.2009 een subsidie toegekend aan de tien hoogst gerangschikte intergemeentelijke projecten.

Aan het project Wo-Ni-De, dat op de 14e plaats was gerangschikt, werd dus geen subsidie toegekend.

Het resterend krediet van het budget 2009 werd gereserveerd voor subsidieaanvragen van projecten Lokaal-Woonbeleid met een werkingsgebied van één gemeente.

Omdat hiervoor echter geen enkele subsidieaanvraag werd ingediend in 2009 heeft onze huidige Minister van Wonen, Freya Van den Bossche, beslist om de resterende kredieten alsnog in te zetten voor de subsidiëring van één of meerdere intergemeentelijke projecten.

Gezien de kosten voor het project het beschikbare budget niet mogen overschrijden, is het project Wo-Ni-De een project dat in aanmerking kwam.

Om die reden heeft Minister Van den Bossche Freya aan het project Wo-Ni-De alsnog een Vlaamse subsidie toegekend van maximaal 217.031,25 € voor drie werkingsjaren.

In concreto start de subsidiëring van het project vanaf de eerste dag van de maand volgend op de melding van de indiensttreding van de projectcoördinator en ten laatste op de eerste dag van de zesde maand die volgt op de ondertekening van het subsidiebesluit.

Mag ik U dan ook vragen mij te willen inlichten welke initiatieven terzake reeds werden genomen en of er reeds voorzien is in een projectcoördinator."