GR20100128 punt 20: aanleg fietsrelatieverbindingen Okegem

20. AANLEG FIETSRELATIEVERBINDINGEN OP DE TRACÉS VAN DE VOETWEGEN NRS. 8, 10BIS EN 20 TE OKEGEM - GOEDKEURING GEWIJZIGD ONTWERP - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT EN GOEDKEURING VOORWAARDEN - AANVRAAG PROVINCIETOELAGEN - VOORLOPIGE GOEDKEURING ONTEIGENINGSPLAN EN ONTEIGENINGSTABEL.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2006 waarbij het ontwerp betreffende de aanleg van fietsrelatieverbindingen via de voetwegen nrs. 8, 10-bis en 20 te Okegem, opgemaakt door het studiebureau Van De Sype, Bruulstraat 47 te 9450 Haaltert, geraamd op 148.871,38 euro, btw inclusief, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van het project een aantal grondinnemingen moeten gebeuren;

 

Overwegende dat naar aanleiding van het georganiseerd openbaar onderzoek voor de grondinnemingen een aantal terechte opmerkingen werden gemaakt en dat het concept herbekeken werd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2008 waarbij de wijzigingen aan het door de gemeenteraad van 23 februari 2006 goedgekeurd ontwerp werden goedgekeurd;

 

Overwegende dat aan het studiebureau opdracht werd gegeven een aangepast ontwerp- en onteigeningsbundel op te maken;

Gelet op het gewijzigd ontwerp dat ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Gelet op het lastenboek waaruit blijkt dat de opdracht in hoofdzaak de volgende werken omvat:

- uitbraak bestaande verhardingen, lijnvormige elementen en buizen
- aanleggen buizen in ongewapend beton en staalvezelversterkte buizen
- construeren grachten
- aanleggen cementbetonverharding voor fietspad en wegherstel;

 

Overwegende dat de uitvoeringstermijn 70 werkdagen bedraagt;

 

Overwegende dat de werken in totaal geraamd worden op 328.607,88 euro, btw inclusief waarvan 
208.200,38 euro (btw inclusief) ten laste van de stad en 120.407,50 euro (btw niet van toepassing) ten laste van de nv Aquafin;

 

Overwegende dat de werken bij wijze van openbare aanbesteding zullen worden gegund;

 

Overwegende dat voor de aanleg van de fietspaden (2 meter breed) die niet gelegen zijn op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk van de provincie een subsidie van 20 % kan worden verkregen;

 

Gelet op het aangepast onteigeningsplan met onteigeningstabel dat ter voorlopige goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Overwegende dat voor de dekking van de uitgaven voor de uitvoering van de werken in de begroting 2010, onder artikel 421/731-60, een bedrag van 210.000 euro werd ingeschreven;

 

Overwegende dat voor de dekking van de uitgaven voor de onteigeningen in de begroting 2010 onder artikel 421/711-60, een bedrag van 25.000 euro werd ingeschreven;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het gewijzigd ontwerp voor de aanleg van fietsrelatieverbindingen op de tracés van de voetwegen nrs. 8, 10 bis en 20 te Okegem waarvoor het stadsaandeel in de totale kostprijs geraamd wordt op 208.200,38 euro, btw inclusief, wordt goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht en de voorwaarden in het lastenboek.

 

2. Aan de provincie Oost-Vlaanderen wordt gevraagd om het maximum aan subsidies toe te kennen.

 

3. Het aangepast onteigeningsplan met onteigeningstabel wordt voorlopig goedgekeurd.

 

4. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven een openbaar onderzoek te organiseren.