GR20100128 punt 17: budget kerkfabriek St-Pieter Meerbeke

17. KERKFABRIEK SINT PIETER MEERBEKE - GOEDKEURING BUDGET 2010.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabrieken Sint Pieter Meerbeke;

 

Overwegende dat de voorstellen van het budget 2010 van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat het centraal kerkbestuur op 17 september en 6 oktober 2009 de budgetten 2010 overgemaakt heeft aan het bisdom voor advies;

 

Overwegende dat op 17 december 2010 er nog steeds geen adviezen van het bisdom zijn over de budgetten 2010;

 

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van het budget;

 

Overwegende dat wanneer het budget niet binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad het budget kan goedkeuren of aanpassen aan het meerjarenplan;

 

Overwegende dat het budget 2010 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke niet binnen het goedgekeurde meerjarenplan blijft;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke in het goedgekeurde meerjarenplan voor 2010 geen exploitatietoelage voorzien heeft;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke tussen de jaren 2002 en 2009 een exploitatietoelage ontvangen heeft van gemiddeld €44.694,35;

 

Overwegende dat in het ingediende budget 2010 voor de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke de exploitatietoelage € 36.807,72 en de investeringstoelage € 0,00 bedraagt;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50 % in de loop van het eerste kwartaal en voor 50 % in de loop van het derde kwartaal van het dienstjaar;


BESLUIT, met 28 ja-stemmen en 4 onthoudingen

1. Het budget 2010 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke wordt goedgekeurd.

 

2. De kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke zal verzocht worden een nieuw meerjarenplan op te maken en in te dienen volgens de procedure beschreven in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.

 

3. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.