GR20100128 punt 16: advies fotfaitaire bijdrage kosten brandweer 2007 en 2008

16. STEDELIJKE BRANDWEERDIENST - UITBRENGEN ADVIES OVER DE FORFAITAIRE BIJDRAGE IN DE KOSTEN OVER HET DIENSTJAAR 2007 EN 2008.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op de artikelen 10 en 11;

 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 9 januari 1979 houdende de indeling van de gemeenten in de provincie in de gewestelijke groepen ter bestrijding van brand, zoals op 23 mei 2000 gewijzigd;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 tot vaststelling van de normen voor de bepaling van de in aanmerking komende kosten en het aandeel, bedoeld in artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;

 

Gelet op de brief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van 28 januari 2009 betreffende de versnelde invordering en doorstorting van de forfaitaire bijdrage;

 

Gelet op de brief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van 30 januari 2009 betreffende het vooradvies over de in aanmerking genomen nettokosten betreffende de brandweer uit de jaarrekeningen 2006 en 2007;

 

Gelet op het gunstig advies van de stad Ninove van 13 maart 2009;

 

Gelet op de brief van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen van 27 november 2009 betreffende de berekening van het aandeel van de stad Ninove in de kosten van de brandbestrijding;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Gunstig advies wordt verleend aan het bedrag van € - 638 als aandeel van de stad voor het jaar 2007 in de kosten van de brandbestrijding.

 

Gunstig advies wordt verleend aan het bedrag van € - 752 als aandeel van de stad voor het jaar 2008 in de kosten van de brandbestrijding.

 

Afschrift van dit besluit zal aan de heer provinciegouverneur worden toegestuurd.