GR20100128 punt 14: aankoop buurtweg 35 Meerbeke

14. AANKOOP VAN BUURTWEG NR. 35 TE MEERBEKE - GOEDKEURING GEWIJZIGD ONTWERP VAN AKTE.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 maart 2009 waarbij de aankoop van een perceel grond te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr. 472a/deel, bestaande uit de buurtweg nr. 35, met een oppervlakte volgens meting van 84ca, van het Vlaamse gewest, mits de prijs van 546 EUR, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat in voornoemde vergadering van de gemeenteraad tevens het ontwerp van akte werd goedgekeurd en aan het Aankoopcomité Gent 2 machtiging werd verleend om de stad Ninove te vertegenwoordigen in deze akte;

 

Gelet op de brief van 26 november 2009 van het Aankoopcomité Gent 2 waarbij wordt meegedeeld dat het ontwerp van akte, zoals het werd goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 26 maart 2009, niet helemaal correct was opgesteld;

 

Gelet op het gewijzigd ontwerp van akte, opgemaakt op 26 november 2009;

 

Overwegende dat in het gewijzigd ontwerp van akte de stad Ninove wordt vertegenwoordigd door de burgemeester en de secretaris en met toevoeging van de vermeldingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de fiscale clausules;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden vastgelegd van het budget dienstjaar 2009, buitengewone dienst, artikel 421/711-60, onder bestelbon 2009/1191;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het gewijzigd ontwerp van akte van aankoop van een perceel grond te Meerbeke, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr. 472a/deel, bestaande uit de buurtweg nr. 35, met een oppervlakte volgens meting van 84ca, van het Vlaamse gewest, mits de prijs van 546 EUR, wordt goedgekeurd.

 

2. De burgemeester en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.