GR20100128 punt 13: slopen woningen Burchtdam

13. SLOPING WONINGEN BURCHTDAM 106, 108, 110, 112 EN 114/116 - GOEDKEURING VOORWAARDEN.


DE RAAD

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 waarbij de sloping van de woningen Burchtdam 106, 108, 110, 112 en 114/116 werd goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd om een ontwerper aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2009 waarbij de lijst van de te raadplegen dienstverleners werd vastgesteld;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2009 waarbij de opdracht voor het aanstellen van een ontwerper niet werd gegund omdat maar één offerte werd ontvangen;

 

Overwegende dat in voornoemde vergadering van het college van burgemeester en schepenen tevens werd beslist om de onderhandelingsprocedure te herbeginnen en 21 dienstverleners te raadplegen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2009 waarbij het architectenbureau L3M, Oudesmidsestraat 27, 1700 Dilbeek werd aangesteld als ontwerper tegen de prijs van 10.406 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat het architectenbureau L3M het ontwerp van de werken heeft ingediend en dat de kostprijs ervan wordt geraamd op 104.861,67 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding;

 

Gelet op het bestek en de plannen;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in de buitengewone dienst van het budget 2010, onder artikel 421/723-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het ontwerp van de sloping van de woningen Burchtdam 106, 108, 110, 112 en 114/116 wordt goedgekeurd.

 

2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.