GR20100128 punt 12: ruil gronden stad en OCMW

12. BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 APRIL 2009 HOUDENDE GOEDKEURING VAN DE RUIL VAN GRONDEN EN GEBOUWEN TUSSEN DE STAD EN HET OCMW - WIJZIGING.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 april 2009 houdende goedkeuring van de ruil van gronden en gebouwen tussen de stad Ninove en het OCMW Ninove, waarbij de stad de percelen langs de Centrumlaan te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1679T en 1679V, met een oppervlakte van 1ha 50a 45ca afstaat aan het OCMW en het OCMW in tegenruil aan de stad het rustoord en de kapel in de Burchtstraat, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1088N en 1089A, met een oppervlakte van 95a 79ca, mits een opleg door het OCMW aan de stad van 923.279 EUR, waarvan 316.279 EUR zal worden betaald bij het verlijden van de akte en 607.000 EUR op 1 maart 2011;

 

Overwegende dat in voornoemde vergadering van de gemeenteraad tevens het ontwerp van akte werd goedgekeurd en het college van burgemeester en schepenen gemachtigd werd om met het OCMW een akte te onderschrijven;

 

Overwegende dat het OCMW nog een gedeelte van het rustoord met een oppervlakte van 5a 41ca in eigendom wenst te houden voor de bouw van serviceflats en een sociaal huis;

 

Gelet op het proces-verbaal van opmeting van landmeter De Saedeleer van 10 september 2009 waaruit blijkt dat de nieuwe oppervlakte van het door het OCMW aan de stad af te staan rustoord en kapel, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1089A en 1088N/deel, 90a 38ca bedraagt;

 

Overwegende dat de aangepaste opleg 1.040.768 EUR bedraagt, als volgt te betalen door het OCMW aan de stad: 
- 433.768 EUR bij het verlijden van de akte
- 607.000 EUR op 1 maart 2011;

 

Gelet op het aangepaste ontwerp van akte;

 

Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2009 houdende goedkeuring van de ruil van gronden en gebouwen tussen de stad Ninove en het OCMW Ninove, waarbij de stad de percelen langs de Centrumlaan te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1679T en 1679V, met een oppervlakte van 1ha 50a 45ca afstaat aan het OCMW en het OCMW in tegenruil aan de stad het rustoord en de kapel in de Burchtstraat, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1088N/deel en 1089A, met een oppervlakte van 90a 38ca, mits een opleg door het OCMW aan de stad van 1.040.768 EUR, waarvan 433.768 EUR zal worden betaald bij het verlijden van de akte en 607.000 EUR op 1 maart 2011;


BESLUIT, met 27 ja-stemmen, 4 nee-stemmen en 1 onthouding

1. De volgende oppervlakten en prijzen worden goedgekeurd:
- nrs. 1089A en 1088N/deel: 90a 38ca
- opleg ten laste van het OCMW-Ninove: 1.040.768 EUR, waarvan 433.768 EUR aan de stad te betalen bij het verlijden van de akte en 607.000 EUR op 1 maart 2011.

 

2. Het aangepaste ontwerp van akte wordt goedgekeurd.