GR20100128 punt 11: advies over provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

11. UITBRENGEN ADVIES OVER HET ONTWERP VAN PROVINCIAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "TUINCENTRUM DE WOLF" EN "NV HOF TER MOLLEKEN" TE GOOIK.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, in voege vanaf 1 september 2009; in bijzonder artikel 2.2.10.§4 dat bepaalt dat de gemeenteraden van de aangrenzende gemeenten hun advies bezorgen aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening;

 

Gelet op het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Tuincentrum De Wolf' en ‘NV Hof ter Molleken' te Gooik, voorlopig vastgesteld door de provincieraad van Vlaams Brabant op 24 november 2009;

 

Gelet op het openbaar onderzoek over deze ontwerpen dat loopt van 9 december 2009 tot 9 februari 2010;

 

Overwegende dat de dienst Stedenbouw geen opmerkingen heeft en gunstig advies formuleert;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening over het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Tuincentrum De Wolf' en ‘NV Hof ter Molleken' te Gooik.

Dit advies wordt naar de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, Provincieplein 1 in 3010 Leuven