GR20091216 punt 9: speeltuin stadspark

9. HERINRICHTING SPEELTUIN STADSPARK - GOEDKEURING BASISONTWERP.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;

 

Gelet op de besluiten van de Vlaamse regering tot uitvoering van het bovenvermeld decreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2008-2010;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2009 betreffende de heraanleg van de wandelpaden in het stadspark door het AGB DN, inclusief in de zone van de speeltuin;

 

Overwegende dat de herinrichting van de speeltuin in het stadspark werd opgenomen als actie in het jeugdbeleidsplan 2008-2010 (Hoofdstuk 2 punt 3B, actie 1, pagina 48) en dat hiervoor de nodige budgetten voorzien werden in de buitengewone begroting 2009;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 8 oktober 2009 houdende de goedkeuring van de werkgroep en de samenwerking met de vzw Kind & Samenleving, Nieuwelaan 63, 1860 Meise, dat het expertisecentrum is inzake jeugd- en publieke ruimte, om de werkgroep te begeleiden bij de opmaak van een herinrichtingsplan voor de speeltuin in het stadspark;

 

Overwegende dat voor de heraanleg van deze speeltuin een werkgroep werd opgericht vanuit de jeugddienst, waarin de jeugdraad, de dienst leefmilieu, het AGB DN, enkele hoofdmonitoren van de speelpleinwerking, jeugdverenigingen, de schepen van jeugd, de jeugddienst en geïnteresseerde ouders zetelen;

 

Overwegende dat het doel van de werkgroep is om, via een inspraakprocedure en overleg met verschillende diensten en belanghebbenden, tot een gedragen herinrichtingsplan te komen;

 

Overwegende dat het werk van de werkgroep, de begeleiding van Kind & Samenleving vzw, de verdere uitwerking van de diensten jeugd, leefmilieu, het AGB DN en het tekenwerk van Frederik De Coster heeft geresulteerd in een basis conceptplan voor de herinrichting van de speeltuin in het stadspark;

 

Overwegende dat op zaterdag 28 november 2009 een open inspraak- en informatiemoment rond het basis/conceptplan werd georganiseerd voor alle geïnteresseerden in het jeugdcentrum de Kuip en dat opmerkingen uit dit overleg eveneens werden verwerkt;

 

Overwegende dat de verdere uitwerking en uitvoering van de herinrichting van de speeltuin wordt gepland in 2010;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Het basis conceptplan voor de herinrichting van de speeltuin in het stadspark wordt goedgekeurd.