GR20091216 punt 8: milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling

8. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN HET VLAAMS GEWEST EN DE STAD "MILIEU ALS OPSTAP NAAR DUURZAME ONTWIKKELING" VOOR 2010 - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het voorstel van mevrouw Crevits, minister van Leefmilieu, om het samenwerkingsakkoord "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013 te ondertekenen";

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 24/04/2008 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 volgens volgende structuur is opgebouwd:


- Basis: verplicht uit te voeren 71.146,17 EUR (subsidie per jaar)
- Onderscheidingsniveau: 35 punten te behalen, vrij te kiezen over te thema's 30.000 EUR (duurzaamheidsambtenaar) (subsidie per jaar)
- projecten: 50% subsidieerbaar (budget niet gekend)
- minawerkers: 74.400 EUR (subsidie per jaar)

 

Gelet op het gunstig advies van de minaraad dd. 01/12/2009;

 

Overwegende dat door ondertekening van hogervermelde overeenkomst de stad zich engageert tot welbepaalde inspanningen waarvoor zij van het Vlaamse Gewest subsidies ontvangt;

 

Overwegende dat de stad door de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst in vorige jaren al een beleid heeft uitgebouwd omtrent instrumentarium, vaste stoffen, water, natuurlijke entiteiten, hinder en energie en het daarom aangewezen is dit beleid voort te zetten en verder uit te bouwen;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst thema's omvat die raakvlakken hebben met andere diensten zoals water, mobiliteit en energie zodat overleg en samenwerking tussen de diensten noodzakelijk zal zijn;

 

Overwegende dat het aangewezen is de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 in 2010 te ondertekenen voor:
- de basis 
- het onderscheidingsniveau 
- volgende projecten: 
* Bouwadvies: gratis duurzaam advies over bouwplannen 
* Aanpassingswerken aan de begraafplaatsen van Aspelare, Voorde, Nederhasselt en Outer om tot een nulgebruik aan pesticiden te komen;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

De samenwerkingsovereenkomst (contracttekst 2008-2013) tussen de stad Ninove en het Vlaams gewest te ondertekenen voor het werkingjaar 2010 voor volgende onderdelen:
- basis
- onderscheidingsniveau
- volgende projecten: 
* Bouwadvies: gratis duurzaam advies over bouwplannen 
* Aanpassingswerken aan de begraafplaatsen van Aspelare, Voorde, Nederhasselt en Outer om tot een nulgebruik aan pesticiden te komen.