GR20091216 punt 7: nutsvoorzieningen

7. AANSLUITING VAN HET OUD STADHUIS OP DE NUTSVOORZIENINGEN - GOEDKEURING - VASTSTELLEN WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de restauratiewerken aan het oud stadhuis zich in een gevorderde staat bevinden zodat het gebouw dient te worden aangesloten op de nutsvoorzieningen;

 

Overwegende dat de aansluitingskosten worden geraamd op:
- elektriciteit: 3.959,31 EUR
- gas: 2.071,63 EUR
- water: 1.821,00 EUR
7.851,94 EUR
BTW: 1.648,90 EUR
TOTAAL: 9.500,84 EUR;

 

Overwegende dat de opdracht onderhands zal worden gegund aan de energieverdelers in toepassing van artikel 17 § 2, 1, f van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2009, buitengewone dienst, onder artikel 762/723-60;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. De aansluiting van het oud stadhuis op de nutsvoorzieningen, geraamd op 9.500,84 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

2. De opdracht zal onderhands worden gegund aan de energieverdelers.