GR20091216 punt 28.3: interpellatie Fons Schorreel - fietspaden

28.3 INTERPELLATIE VAN RAADSLID FONS SCHORREEL OVER DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSPADEN LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE STAD (MODULE 13).


Volgende motivering wordt door de heer Fons Schorreel in zijn interpellatie vermeld:

"Op de gemeenteraad van 29.11.2007 werd op mijn voorstel goedkeuring gegeven tot het ondertekenen van de Module 13 "Aanleg of verbetering van fietspaden langs gewestwegen door de stad en dit op de N8 tussen de N45 (garage Sergeant) en de Aardeweg. Om dringend een oplossing te bieden aan onveilig fietsverkeer.
Tot mijn verwondering lees ik het antwoord van minister Crevits op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Veli Yuksel (CD&V). Uit dit antwoord blijkt dat het bedoelde segment niet op het huidige investeringsprogramma van het agentschap wegen en verkeer staat.
Mede omdat er geen module 13 afgesloten is tussen de stad en de Vlaamse overheid (noodzakelijk tot op heden) voor de aanleg van (gesubsidieerde) vrijliggende fietspaden langsheen dit gewestweggedeelte.

Mag ik aan het college vragen waarom, ondanks de beslissing van de gemeenteraad, deze module niet werd doorgestuurd naar de betrokken overheid.

Dit getuigt van weinig respect voor de beslissingen van de gemeenteraad en tevens duidt dit ook op de desinteresse voor het aanleggen van veilige fietspaden.

Graag had ik hier een antwoord op gekregen en vraag met aandrang als deze beslissing niet werd doorgestuurd, deze bij hoogdringendheid over te maken aan te betrokken overheid zodat in het belang van de fietsers dit project alsnog kan opgenomen worden in het investeringsprogramma."