GR20091216 punt 28.2: voorstel Katie Coppens - verkrotting

28.2 INTERPELLATIE VAN RAADSLID KATIE COPPENS OVER DE VERKROTTING VAN DE WONING IN DE GENTSESTRAAT.


Volgende motivering wordt door mevrouw Katie Coppens in haar interpellatie vermeld:

"De woning vooraan in de Gentsestraat (kant Carrefour) staat reeds jaren leeg en verkrot.
Af en toe stort er een stuk van de woning in.

Leegstand en verkrotting leidt tot verloedering van de buurt tot misnoegdheid van de buurtbewoners.

Heeft de stad de intenties van de eigenaar met deze woning al nagegaan?

Wordt er leegstandtaks gevorderd van en betaald door de eigenaar?

Welke maatregelen wil de stad nemen om deze situatie te verhelpen?"