GR20091216 punt 28: reglement wegverkeer

28. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - PARKEERPLAATS VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP - NINOVE - LANGEMUREN 61 - STADSWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat de heer Bart Van Langenhove, Langemuren 61 te 9400 Ninove een aanvraag heeft ingediend tot het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van zijn woning Langemuren 61 te 9400 Ninove;

 

Overwegende dat aan de volgende reglementaire vereisten wordt voldaan:
betrokkene beschikt niet over een garage of privé-parking;
het is werkelijk moeilijk om er een parkeerplaats te vinden;
betrokkene beschikt over een voertuig;
betrokkene heeft ernstige moeilijkheden om zich te verplaatsen;
betrokkene bezit een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1 : In de Langemuren te Ninove zal ter hoogte van huisnummer 61 een parkeerplaats voor personen met een handicap worden ingericht.

Art. 2 : Signalisatie : verkeersbord E9a met onderbord type VIId (pictogram voor mindervaliden).

Art. 3. : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.