GR20091216 punt 27: reglement wegverkeer

27. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - OPHEFFING VAN VASTE SCHOOLZONE 30 OP GEWESTWEGEN EN GEMEENTEWEGEN TE MEERBEKE EN TE DENDERWINDEKE - AFBAKENING VAN VARIABELE SCHOOLZONE 30 TE DENDERWINDEKE.


DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op gewestwegen en op stadswegen;

 

Gelet op het besluit van de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid d.d. 20/08/2009 inzake het opheffen van de vaste schoolzone 30 langs de N28 te Meerbeke en van de omvorming van de vaste schoolzone 30 naar een variabele schoolzone 30 op de N255 te Denderwindeke;

 

Overwegende dat deze dynamische borden als voordeel hebben dat de snelheid in functie van het tijdstip van de dag kan worden aangepast, dat deze borden beter zichtbaar zijn en ze ervoor zorgen dat de snelheidsbeperking beter wordt nageleefd;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1 : Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing van 25 januari 2007 m.b.t. de schoolzone 30 aan de basisschool van Denderwindeke langs de N255 en de schoolzone 30 aan de Vrije Basisschool langs de N28 wordt opgeheven.

 

Art. 2 : De schoolomgeving van de stedelijke basisschool van Denderwindeke gelegen langs gewestweg N255 wordt afgebakend door middel van variabele verkeersborden F4a waarboven een gevaarsbord A23 wordt aangebracht. De zonegrens situeert zich ter hoogte van kmpt. 12,010 - hoek Bokkendries (rijrichting Ninove) en kmpt 12,170 - hoek Neuringen (rijrichting Edingen).

 

Art. 3 : Het begin van de schoolzone 30 zal aangeduid worden door middel van variabele verkeerstekens F4a waarboven een vast gevaarsbord A23 wordt aangebracht. Het einde van de zone 30 wordt aangeduid met vaste verkeersborden F4b. De variabele verkeerstekens zullen enkel in werking treden een half uur vóór het begin van de schooltijd en terug stoppen een kwartier na het begin van de schooltijd. Ze zullen opnieuw in werking treden een kwartier vóór het einde van de schooltijd tot een half uur na het einde van de schooltijd.

 

Art. 4 : Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken.