GR20091216 punt 26: reglement wegverkeer

26. AANVULLEND REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER - INVOEREN VASTE ZONE 30 SCHOOLOMGEVING - GEMEENTEWEGEN.


DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat het om reden van verkeersveiligheid aangewezen is om een vaste zone 30 af te bakenen en dit vanaf het huisnummer 17 in de Kruisveldstraat te Denderwindeke tot aan de hoek met Bokkendries;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art. 1 : De schoolomgeving van de stedelijke lagere school gelegen in de Kruisveldstraat te Denderwindeke wordt als zone 30 afgebakend vanaf huisnummer 17 in de Kruisveldstraat tot aan de hoek met Bokkendries.

 

Art. 2 : Het begin van de schoolzone 30 zal gesignaleerd worden met een aanwijzingsbord F4a waarboven een gevaarsbord A23 wordt aangebracht en het einde met een aanwijzingsbord F4b.

 

Art. 3 : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Vlaamse Overheid, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken.