GR20091216 punt 25: watering Kwaadbroeken

25. WATERING DE KWAADBROEKEN - WERKEN AAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN - UITBRENGEN ADVIES.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de brief van 11 oktober 2009 van de watering "De Kwaadbroeken" houdende opgave van de volgende werkzaamheden gepland in het dienstjaar 2010 aan de onbevaarbare waterlopen gelegen binnen de watering:
- machinaal maaien van talud- en/of oevervegetatie volgens XIII-1.1.2.5 - waterloop 5.137/5.152a (A-B/K-L/G-H) en 5.153;

 

Overwegende dat de voorgestelde werken worden geraamd op 1.072,30 euro, 5 % herziening en 21 % btw inclusief;

 

Overwegende dat op 19 oktober 2009 advies werd gevraagd aan de dienst leefmilieu;

 

Gelet op het advies van 19 november 2009 van de dienst leefmilieu, waaruit blijkt dat gunstig advies kan worden verleend mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 10 % van de te reiten waterloop dient ongereit te blijven d.w.z. dat de aannemer voor de uitvoering van de werken een gedetailleerd plan zal binnenbrengen met de zones die niet gereit worden;
- men baggert (ruimt) de waterloop ten hoogste één keer per twee of drie jaar en via een toerbeurt waarbij men jaarlijks slechts een gedeelte van het waterlopensysteem behandelt; in waterlopen met verhand werkt men van de beneden- naar de bovenloop toe en hier en daar spaart men ondiepe en vegetatierijke stekken; men baggert (ruimt) tijdens de periode van 1 oktober tot 1 februari;
- men behoudt of herstelt de natuurlijke structuren van waterlopen (meandering, oeverstructuur, stroomkuilenpatroon, ...);
- het maaien moet met een maaikorf gebeuren. De werken zullen zich beperken tot de bedding van de waterloop;
- de struwelen en bomenrijen ter afzoming van weilanden moeten gespaard worden. Op plaatsen die voor de machines niet bereikbaar zijn, zullen de werken manueel uitgevoerd worden. Men werkt vanaf 1 oever;

 

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgave wordt voorgesteld een krediet van 1.200 euro te voorzien in de begroting, dienstjaar 2010, gewone dienst, onder artikel 482/435/01;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Gunstig advies wordt verleend aan de door de watering "de Kwaadbroeken" voorgestelde werkzaamheden gepland in het dienstjaar 2010 aan de onbevaarbare waterlopen gelegen binnen de watering, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de opmerkingen van de dienst leefmilieu.