GR20091216 punt 24: verlichting Stebbingen en Rendestede

24. ONDERGRONDS BRENGEN VAN HET LAAGSPANNINGSNET EN HET VERNIEUWEN VAN DE OPENBARE VERLICHTING IN STEBBINGEN EN RENDESTEDE TE DENDERWINDEKE - GOEDKEURING.


DE RAAD,

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de geplande wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede, het openbaar verlichtingsnet ondergronds zal gebracht worden en dat het openbaar verlichtingsnet zal worden gemoderniseerd;

 

Gelet op de prijsofferte van Intergem voor een bedrag van 114.110 euro, btw inclusief als volgt gedetailleerd:

- slopen van het bovengronds LS-net 1440 meter
- slopen van het bovengronds OV-net 1140 meter
- leveren en plaatsen van een nieuw ondergronds LS-net 1800 meter
- overkoppelen van 12 huisaansluitingen
- overkoppelen en vernieuwen van 23 huisaansluitingen
- leveren en plaatsen van een ondergronds OV-net 2.080 meter
- leveren en plaatsen van 54 OV-palen, hoogte 8 meter, recht
- leveren en plaatsen van 54 armaturen ARC, 70 Watt
- aansluiten op het OV-net;

 

Gelet op het plan van de uit te voeren werken;

 

Overwegende dat in de begroting 2010, onder artikel 426/732-60 een bedrag van 389.000 euro zal 
voorzien worden voor de financiering van deze en andere gelijkaardige werken;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Het ondergronds brengen van het laagspanningsnet, het openbaar verlichtingsnet en het vernieuwen van de openbare verlichting in Stebbingen en een deel van Rendestede te Denderwindeke wordt goedgekeurd mits de prijs van 114.110,06 euro, 21 % btw inclusief.