GR20091216 punt 23: waterleiding Kruisveldstraat

23. DENDERWINDEKE - KRUISVELDSTRAAT - UITBREIDING WATERLEIDINGSNET - INTREKKING GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 10 SEPTEMBER 2009 - GOEDKEURING VAN DE UITBREIDING MET FINANCIERING DOOR MIDDEL VAN DE TER BESCHIKKING GESTELDE AUTONOME INVESTERINGSKREDIETEN.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnlaan 46 te 9000 Gent, verzocht werd door de heer Ryszard Czuba, Kruisveldstraat (voorbij huisnummer 87) te 9400 Denderwindeke een ontwerp op te maken voor het uitbreiden van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van zijn woning;

 

Gelet op de brief van 26 juni 2009 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, gericht aan de heer Ryszard Czuba, waarin een kostprijsberekening voor een bedrag van 5.720,10 euro werd voorzien;

 

Gelet op het feit dat de kosten verbonden aan deze uitbreiding volledig worden gedragen door de aanvrager en de stad Ninove geen financiële tussenkomst moet verlenen;

 

Gelet op het ontwerp, met plannummer 20.51.73/81, opgemaakt door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening;

 

Gelet op de brief van 26 juni 2006, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, met de vraag bovengenoemd plan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad;

 

Overwegende dat op 7 juli 2009 advies werd gevraagd aan de Vrijwillige Brandweer Ninove;

 

Gelet op het gunstig advies van de heer korpschef, Michel Bellemans;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het voorstel van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent, voor het uitbreiden van het waterleidingsnet voor de bevoorrading van de woning van Ryszard Czuba, gelegen Kruisveldstraat (voorbij huisnummer 87) te 9400 Denderwindeke wordt goedgekeurd.

2. Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening te Gent.