GR20091216 punt 22: rooi- en onteigeningsplan Borrekensveld

22. OPMAAK ROOIPLAN EN ONTEIGENINGSPLAN ROOSTMEERSWEG EN ROOILIJN BORREKENSVELDWEG TE ASPELARE - GOEDKEURING PRINCIPE - MACHTIGING AANSTELLEN ONTWERPER.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841;

 

Overwegende dat er geen rooiplan bestaat voor de Roostmeersweg en de Borrekensveldweg te Aspelare;

 

Gelet op het feit dat een rooiplan een plattegrond is waarop de aansluitingen met bestaande wegen, de kadastrale percelen, de ligging van de nieuwe weg, de afstand van de weggrenzen tot gebouwen, bomen of andere punten zijn aangeduid en de rooilijn de (toekomstige) grens aangeeft tussen privé en openbaar domein;

 

Overwegende dat een rooiplan belangrijk is voor een duidelijk overzicht van bovenvermelde gegevens;

 

Overwegende dat de Roostmeersweg, gekend als buurtweg nr. 24 en Borrekensveldweg, gekend als buurtweg nr. 23 volgens de atlas van de buurtwegen een breedte hebben van 2 meter en deze straten gekruist worden door de Waagstraat;

 

Gelet op het probleem dat de huidige breedte onvoldoende doorgang biedt voor de bereikbaarheid voor veiligheidsdiensten en bevoorradingsdiensten van de achterliggende woningen;

 

Overwegende dat het daarom aangewezen is de breedte van het openbaar domein uit te breiden van 2 meter tot 4 meter en dit voor de Roostmeersweg over een lengte van 270 meter en voor de Borrekensveldweg over een afstand van 480 meter;

 

Gelet op het kadasterplan met aanduiding van de betrokken eigendommen;

 

Gelet op de fotodocumentatie;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is voor het opmaken van het rooilijnplan en het onteigeningsplan een ontwerper aan te stellen;

 

Overwegende dat een krediet van 10.000 euro werd ingeschreven in de begroting dienstjaar 2008, gewone diensten, onder artikel 421/122/01 waarvan het saldo momenteel 2.473 euro bedraagt;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het voorstel om een rooiplan en onteigeningsplan op te maken voor de Roostmeersweg te Aspelare en de Borrekensveldweg te Aspelare op te maken wordt principieel goedgekeurd.
2. Het voorstel om de breedte van de Roostmeersweg en de Borrekensveldweg te Aspelare uit te breiden van 2 meter tot 4 meter en dit over een lengte van respectievelijk 270 meter en 480 meter wordt principieel goedgekeurd.
3. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt machtiging verleend tot het aanstellen van een ontwerper.
4. De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure.
5. De voorwaarden van het bestek worden goedgekeurd.