GR20091216 punt 20: reglement scholen

20. STEDELIJKE BASISSCHOLEN VOORDE-APPELTERRE EN SERINGEN-NEDERHASSELT - WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHOOLRAAD - KENNISNEMING.


DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, inzonderheid artikel 12 §1, laatste lid en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 22.01.2009 houdende oprichting van een gemeenschappelijke schoolraad voor de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt, vastgesteld in vergadering van de schoolraad van 18 mei 2009;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 10 september 2009 houdende kennisneming van het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt;

 

Gelet op het verslag van de vergadering van de schoolraad van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt van 5 oktober 2009, inzonderheid punt 2 houdende wijziging van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt betreffende de onverenigbaarheden van de geleding ouders;


BESLUIT:

1. Er wordt kennis genomen van de wijziging van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de schoolraad van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt betreffende de onverenigbaarheden van de geleding ouders.

 

2. Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de Stedelijke Basisscholen Voorde-Appelterre en Seringen-Nederhasselt.