GR20091216 punt 19: stadsdichter

9. STADSDICHTER - VERLENGING 2010 TOT 2012.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de positieve ervaringen met stadsdichter Willie Verhegghe;

 

Gelet op de goedkeuring van het principe tot de aanstelling van een stadsdichter op 17 december 2003;

 

Gelet op de aanstelling van Willie Verhegghe als stadsdichter op de gemeenteraad van 21 januari 2004 en de verlenging als stadsdichter op de gemeenteraad van 26 april 2007; 

Overwegende dat voor de aanstelling van de stadsdichter 1000 euro zal worden ingeschreven worden op budgetten van 2010, 2011 en 2012;

 

Overwegende dat het voorstel tot verlenging werd besproken met Willie Verhegghe;

 

Overwegende dat Willie Verhegghe zelf positief staat achter een verlenging van zijn stadsdichterschap;

 

Overwegende dat de kunstenraad zich gunstig uitsprak over het voorstel om de functie van Willie Verhegghe als stadsdichter voor een termijn van drie jaar te verlengen, met als voorwaarden:

- geen verplichting meer om minimum vier gedichten te schrijven
- de stadsdichter kan als literair gastheer collega-dichters uitnodigen om een gedicht te schrijven over het leven en de gebeurtenissen in de stad;
- de stadsdichter kan het peterschap van een jonge dichter op zich nemen. Het petekind moet jaarlijks 2 gedichten samen of onder begeleiding van Willie Verhegghe schrijven. 
- de stadsdichter wordt aangemoedigd om -enkel op eigen initiatief en als de stadsdichter dit zelf genegen is - de stadsgedichten aan andere kunstdisciplines te koppelen;

 

Gelet op de volgende opmerkingen van de stadssecretaris :

- artikel 156 van het gemeentedecreet bepaalt dat een verbintenis alleen mag worden aangegaan door de bevoegde budgethouder op grond van een goedgekeurde, op dit budget voorbereide post of op grond van een voorlopig krediet en dat de personeelsleden, de leden van de gemeenteraad of de leden van het college van burgemeester en schepenen die in strijd hiermee verbintenissen hebben aangegaan , hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn, behoudens in de gevallen die door of krachtens het gemeentedecreet werden bepaald en onverminderd de eventuele medeverantwoordelijkheid van andere organen of personeelsleden van de gemeente.
- Het ontwerp van beslissing creëert de mogelijkheid dat de stadsdichter engagementen ten laste van de stad kan aangaan, wat volgens de bepalingen van het gemeentedecreet niet mogelijk is. Het is wel mogelijk dat de stadsdichter voorstellen formuleert aan het college van burgemeester en schepenen op basis waarvan het college van burgemeester en schepenen een opdracht geeft aan een derde;

 

BESLUIT, met 25 ja-stemmen en 3 onthoudingen

 

1. Goedkeuring wordt gehecht aan de verlenging van de functie van stadsdichter door Willie Verhegghe onder volgende voorwaarde:

- Het mandaat van Willie Verhegghe als stadsdichter wordt verlengd voor drie jaar, namelijk van 2010 tot december 2012.
- De functie van stadsdichter blijft verruimd tot literair gastheer met de bedoeling ook collega-dichters uit te nodigen om een gedicht te schrijven over het leven en de gebeurtenissen in de stad en de wereld. De voorstellen worden door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.
- de stadsdichter kan het peterschap van een jonge dichter op zich nemen. Het petekind moet jaarlijks 2 gedichten samen of onder begeleiding van Willie Verhegghe schrijven.
- de stadsdichter wordt aangemoedigd om -enkel op eigen initiatief en als de stadsdichter dit zelf genegen is - de stadsgedichten aan andere kunstdisciplines te koppelen 
- De stadsdichter heeft de mogelijkheid om eenmaal per jaar als ‘gastheer' een culturele activiteit te begeleiden en met andere woorden in samenspraak met de cultuurdiensten een voorstel tot een dag- of avondprogramma uit te werken. Het voorstel wordt ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.
- De stadsdichter heeft volledige artistieke vrijheid. Het stadsbestuur mag wel voorstellen geven om een gedicht te schrijven over een welbepaald onderwerp of evenement.

 

2. Voor de vergoeding van de creatie van een gedicht wordt 155 euro voorzien per gedicht. 
Er wordt jaarlijks 1000 euro in de begroting van de dienst Cultuur ingeschreven op artikel 762/122-04 voor mogelijke gedichten en presentiemomenten van de stadsdichter of dichters op uitnodiging van de stadsdichter. 
Voor de vergoeding van de "petekinderen" wordt een cadeaubon twv 35 euro voorzien te verrekenen op 762/123-16.

 

3. De stad heeft alle rechten over de stadsgedichten. De gedichten worden gebruikt in de stedelijke communicatie en worden op alle mogelijke manieren kenbaar gemaakt in Ninove.