GR20091216 punt 16: opcentiemen onroerende voorheffing

16. OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING - HERNIEUWING.

 

DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2008 houdende heffing van de opcentiemen op de belasting op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2009;

 

Overwegende dat om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is de belasting te hernieuwen aan 1.375 opcentiemen;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting;

 

BESLUIT, met 23 ja-stemmen en 5 nee-stemmen

 

Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2010 worden 1.375 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

 

Artikel 2
Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden toegezonden.