GR20091216 punt 14: investeringstoelage AGB

14. FINANCIËLE DIENST - AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF DIENSTENBEDRIJF NINOVE - VERLENEN VAN EEN INVESTERINGSTOELAGE VOOR DE AANKOOP VAN MEUBILAIR, INFORMATICA, ROLLEND MATERIAAL EN EIGEN GEREEDSCHAP.


DE RAAD

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

 

Gelet op het raadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf dienstenbedrijf Ninove, gewijzigd bij de beslissingen van de gemeenteraad van 23 oktober 2008 en van 18 juni 2009;

 

Overwegende dat het AGB dienstenbedrijf Ninove wenst over te gaan tot de aankoop van onder andere meubilair, informatica, rollend materiaal en eigen gereedschap voor het stadsmagazijn;

 

Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op € 500.000 incl. BTW;

 

Overwegende dat voor de dekking van deze uitgave voldoende kredieten voorzien werden in het budget 2009 buitengewone dienst op artikel 421/512-51, investeringen in kapitaal aan privéondernemingen;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen kan gemachtigd worden tot het betaalbaar stellen van de subsidie op basis van in te dienen facturen;


BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 3 nee-stemmen

1. De toekenning van een buitengewone toelage van € 500.000 BTW inclusief aan het AGB Dienstenbedrijf Ninove voor de aankoop van onder andere meubilair, informatica, rollend materiaal en eigen gereedschap voor het stadsmagazijn, wordt goedgekeurd.

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het betaalbaar stellen van de subsidie op basis van in te dienen facturen.