GR20091216 punt 12: intergem

12. KAPITAALVERHOGING VERTEGENWOORDIGD DOOR AANDELEN "E" VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING INTERGEM - NIET-INTEKENING.


DE RAAD

Gelet op het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het feit dat de stad Ninove voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Intergem d.d. 29 oktober 2009 waarbij aan de gemeenten en de provincie een uitgewerkt voorstel tot kapitaalverhoging aangeboden wordt vertegenwoordigd door aandelen E;

 

Gelet op het feit dat het voorstel per brief d.d. 29 oktober 2009 aan de stad Ninove over¬gemaakt is, o.a. met melding van de concrete maximale bedragen waarop kan worden ingeschreven;

 

Gelet op het feit dat deze kapitaalverhoging met aandelen E kadert in het ontwerp van statutenwijziging waaraan de gemeenteraad reeds in zitting van 22 oktober 2009 haar goedkeuring heeft gehecht in het vooruitzicht van de algemene vergadering van Intergem die op 17 december 2009 in buitengewone zitting is bijeengeroepen;

 

Gelet op het feit dat in voormelde statutenwijziging voorzien wordt om naast de gewone kapitaalaandelen A, voor eventueel nieuw ingebrachte kapitalen, een aparte aandelencategorie, zijnde aandelen E, te creëren;

 

Gelet op het feit dat door de creatie van deze nieuwe aandelencategorie de neutraliteit gerespecteerd wordt ten opzichte van het rendement dat toekomt aan de huidige kapitaal¬aandelen A, zodat het rendement op het eigen vermogen van de bestaande deelne¬mers niet zal dalen;

 

Gelet op het feit dat de aandelen E de huidige stemrechten niet beïnvloeden;

 

Gelet op de door de raad van bestuur van Intergem d.d. 24 september 2009 besliste emissie¬voorwaarden met betrekking tot de uitgifte (inclusief waarde en aantallen) en het ter plaatsing aanbieden van maatschappelijke aandelen E: nl. dat de uitgifte van aandelen E gerealiseerd wordt pro rata het aantal aandelen A dat iedere deelnemer bezit binnen de totaliteit van de A-aandelen van de openbare sector van Intergem op het ogenblik van de beslissing tot de kapitaalver¬hoging door uitgifte van aandelen E en dat de waarde tegen dewelke de aandelen E zouden worden uitgegeven bepaald zal worden aan de hand van de waarde van het effectief volgestorte kapitaal gedeeld door het aantal aandelen A, beide op het ogenblik van de beslissing van de uitgifte van aandelen E, zijnde 29 oktober 2009, en dat tenslotte, indien beslist zou worden tot omzetting van aandelen E naar aandelen A, deze omzetting gerea¬liseerd zal worden tegen de reële waarde van de aandelen op het ogenblik van de omzetting;

 

Gelet op het feit dat de kapitaalverhoging aangeboden wordt in twee schijven, nl. een eerste schijf waarbij kan ingetekend worden met een maximaal bedrag dat bepaald is a rato van het huidig aandeel in het aandelenpakket A toekomend aan de openbare sector binnen Intergem, en een tweede schijf waarbij kan ingetekend worden op een bijkomend bedrag, op voorwaarde dat niet alle openbare besturen wensen in te tekenen op het hen toekomend deel uit de eerste schijf, en dat in deze tweede schijf de toekenning zal gebeuren a rato van de opgegeven bedragen en dat bij overintekening zal worden overgegaan tot een proportionele reductie in functie van de door de geïnteresseerden opgegeven bedragen;

 

Gelet op het feit dat de nieuw te creëren aandelen E binnen het huidige gereguleerde tarifaire kader zullen worden vergoed alsof het gaat om vreemd vermogen, in de mate dat het eigen vermogen van Intergem boven de grens van 33 % ten opzichte van de Geïnvesteerde Kapitalen (GIK) uitkomt;

 

Gelet op het feit dat concreet aan de aandelen E een vergoeding van ‘OLO10j+ 70 basispunten' wordt toegekend en dat met de huidige gegevens de totale vergoeding neerkomt op 4,6255 % (deze vergoeding is via de OLO-parameter gekoppeld aan de evolutie van het algemene rentepeil);

 

Gelet op het feit dat de stad Ninove de vrijheid heeft al dan niet in te gaan op het aanbod tot inschrijving op deze kapitaalverhoging;

 

Gelet op de mogelijkheid geboden door Fingem om deze kapitaalsverhoging te financieren met de ter beschikking gestelde middelen van het tussentijds dividend;

 

Gelet op het feit dat de eventuele inschrijving in het nieuwe te creëren kapitaal uiterlijk dient beslist te worden in de loop van dit jaar en dat het ingeschreven bedrag vóór 31 december 2009 gestort dient te worden hetzij rechtstreeks door de gemeente, hetzij via Fingem, afhankelijk van welke mogelijkheid de gemeente gebruik wenst te maken, op het rekeningnummer 091-0169932-17 van Intergem;

 

Overwegende dat het stadsbestuur kan beslissen om in een eerste schijf in te tekenen op een maximum bedrag van € 490.459,21 voor de activiteit elektriciteit en € 242.144,11 voor de activiteit gas en in een tweede schijf tot intekening op een bijkomend bedrag, op voorwaarde dat niet alle openbare besturen wensen in te tekenen op het hen toekomend deel uit de eerste schijf;

 

Gelet op het raadsbesluit van 24 september 2009 houdende vaststelling van de budgetwijziging 2009, waarbij geen kredieten konden voorzien worden om in te tekenen op deze kapitaalverhoging;

 

Overwegende dat het niet opportuun is in de financiële meerjarenplanning ruimte te creëren voor een intekening in deze kapitaalverhoging, noch om aan de gemeenteraad nu nog een bijkomende budgetwijziging voor te leggen;

 

Overwegende dat het niet opportuun is in te gaan op de mogelijkheid, geboden door Fingem, om deze kapitaalsverhoging te financieren met de ter beschikking gestelde middelen van het tussentijds dividend, aangezien dit tussentijds dividend ontoereikend is om de gevraagde kapitaalverhoging voor Ninove volledig te financieren en aangezien het mogelijk is dat Fingem een lening aangaat in naam van de vennoten die intekenen, hetgeen een beleid is dat binnen Fingem best wordt doorbroken;

 

Overwegende dat vermelde aandelen "E" geen onmiddellijke invloed heeft op het stemrecht van de deelnemers;

 

Overwegende dat de stad Ninove ervoor kiest om de betrokken thesaurie zelf aan te houden in het kader van zijn actief schuldbeheer en de financiering van andere buitengewone uitgaven;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Niet in te tekenen in de kapitaalverhoging vertegenwoordigd door aandelen E van de opdracht¬houdende vereniging Intergem, geformuleerd per brief aan de stad Ninove d.d. 29 oktober 2009 ongeacht de eventuele goedkeuring van de statutenwijziging door de algemene vergadering in zitting van 17 december 2009