GR20091216 punt 10: subsidiereglement jeugdverenigingen

10. SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDVERENIGINGEN EN -PROJECTEN - TYPE C JEUGDHUIZEN - GOEDKEURING CONVENANT MET HET UUR.


DE RAAD,

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid;

 

Gelet op het jeugdbeleidsplan 2008-2010, goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 20 december 2007, waarin de evaluatie en aanpassing van het subsidiereglement een doelstelling is;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 juni 2009 betreffende de goedkeuring van een vernieuwd subsidiereglement voor jeugdverenigingen en - projecten;

 

Gelet op het subsidiereglement voor jeugdverenigingen en -projecten;

 

Overwegende dat het subsidiereglement bepaalt dat jeugdhuizen voor een type C kunnen kiezen, wat inhoud dat er een convenant opgesteld wordt tussen de stad en het jeugdhuis waarin bepaalde basisvoorwaarden gesteld worden om aanspraak te maken op een nominale basissubsidie en bijkomende stimuleringsvoorwaarden om aanspraak te maken op bijkomende subsidies;

 

Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de jeugdraad van 28 november 2009 bij het convenant voor jeugdhuis het Uur met de opmerking dat in de basisvoorwaarden dient vermeld te worden dat het jeugdhuis minstens 35 openingsavonden op jaarbasis dient te hebben;

 

Overwegende dat deze opmerking van de jeugdraad werd geïntegreerd in de tekst van het convenant;

 

Overwegende dat voldoende budgetten voorzien worden binnen de werkingssubsidies op artikel 761/332-01 van de gewone begroting 2010;

 

Overwegende dat het volgende convenant wordt voorgesteld:
"Provincie Oost-Vlaanderen
Stad Ninove

Convenant tussen het stadsbestuur van Ninove en vzw jeugdhuis het Uur inzake de betoelaging van het jeugdhuis.

Ondergetekenden:

1. Het stadsbestuur van Ninove met zetel te Ninove, Centrumlaan 100 - 9400 Ninove vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, voor wie hier tekenen:
1) de heer M. Casteur, burgemeester, Hollestraat 91 - 9400 Voorde
2) de heer A. Blockerije, gemeentesecretaris, Berchemstraat 38 - 1760 Roosdaal
partij enerzijds en hierna genoemd "het stadsbestuur"

en

2. De vereniging zonder winstoogmerk "vzw jeugdhuis het Uur" met zetel te Meerbeke, p/a Sint Berlindisstraat, vertegenwoordigd door:
1) Karolien Froonickx, voorzitter, Zonder-naamstraat 81 - 9000 Gent
2) Jamien Stoelzaet, secretaris, Denderhoutembaan 79 bus 5 - 9400 Ninove
partij anderzijds en hierna genoemd "het jeugdhuis"

komen overeen wat volgt:


1. UITEENZETTING


Het stadsbestuur kiest ervoor om jeugdhuizen te betoelagen op basis van een convenant. In deze overeenkomst worden een aantal voorwaarden opgesomd waaraan het jeugdhuis moet voldoen om recht te hebben op een toelage.

Het stadsbestuur voorziet een forfaitaire toelage voor jeugdhuizen die voldoen aan enkele minimale voorwaarden zoals bepaald in de overeenkomst. Daarnaast wil het stadsbestuur beleidsaccenten leggen en volgende jeugdhuisfuncties stimuleren: het volgen van kadervorming, het organiseren van creatieve en socio-culturele activiteiten, zich richten naar bijzondere doelgroepen. Jeugdhuizen die werk maken deze functies, krijgen een extra toelage.

Het convenant wordt altijd afgesloten voor de periode die samenloopt met de periode van het jeugdbeleidsplan, zodat bij elk nieuw jeugdbeleidsplan een nieuwe convenant dient opgemaakt te worden.

 

2. OVEREENKOMST


Artikel 1
Het stadsbestuur en het jeugdhuis komen overeen om samen te werken aan de realisatie van een jeugdhuisbeleid, zoals beschreven staat in het jeugdbeleidsplan 2008-2010, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2007.

 

Artikel 2
Het jeugdhuis krijgt jaarlijks een toelage van het stadsbestuur, rekening houdend met het krediet in het budget en de bepalingen van dit reglement.

 

Artikel 3
Het jeugdhuis biedt jongeren:
- Ontmoetingskansen: via de bar, een zithoek, een door jongeren zelf ingerichte ruimte,... Muziek speelt een centrale rol en spelelementen zoals tafelvoetbal, darts, gezelschapsspelen, muziek- of themavonden, fuiven,... zorgen voor voldoende afwisseling;
- Een laagdrempelig aanbod van creatieve en socio-culturele (vormings-) activiteiten: optreden, film, stand-up comedian, maar ook artistieke workshops waarbij jongeren zelf hun creativiteit kunnen ontplooien of thema-avonden met een sociaal accent (mondiale thema's, 11.11.11,...);
- Recreatie via sportactiviteiten of activiteiten zoals kwis, uitstappen,... Bij de organisatie van activiteiten is de participatie van leden een belangrijk aandachtspunt;
- Informatie: via een tijdschrift, nieuwsbrief, website en/of infohoek worden jongeren op de hoogte gehouden van het vrijetijdsaanbod of worden ze geïnformeerd over specifieke jongerenthema's.

 

Artikel 4
Om te kunnen genieten van de basistoelage (€ 1500) dient aan de volgende vereisten te
worden voldaan:
- Het jeugdhuis beschikt over een vzw-structuur (volledig conform de vzw-wetgeving) met maatschappelijke zetel binnen de gemeente (bewijs door statuten vzw);
- De algemene vergadering bestaat voor minstens 50% uit jongeren jonger dan 30 jaar (bewijs door neergelegde ledenlijst);
- Het jeugdhuis wordt geleid door een raad van bestuur van minimum vier personen waarvan minstens de helft jonger is dan 30 jaar. De raad van bestuur komt minstens 4 keer per jaar samen (bewijs door neergelegde ledenlijst);
- Het jeugdhuis sluit een brandverzekering af en een verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid (bewijs door kopie polissen);
- Het jeugdhuis volgt de richtlijnen van de rookwetgeving (bewijs door reglement of antirookvoorzieningen en pictogrammen);
- Het jeugdhuis beschikt over een EHBO-koffer (bewijs door lijst van de inhoud);
- Het jeugdhuis beschikt over een ledenlijst (indien met lidkaarten wordt gewerkt), verslagen van alle vergaderingen en gegevens m.b.t. het financieel beleid (bewijs door neergelegde jaarrekening en begroting);
- Het jeugdhuis is lid van een overkoepelend orgaan (bewijs door lidnummer);
- De werking van het jeugdhuis is voornamelijk gericht op 14- tot 30-jarigen (bewijs door ledenlijst);
- Op jaarbasis minstens 35 openingsavonden te hebben (bewijs door activiteitenlijst);
- Minstens 5 keer per jaar wordt een recreatieve activiteit georganiseerd: tafelvoetbal of dartstornooi, gezelschapsspelenavond, speciale muziek of een thema-avond, TV-uitzending op groot scherm, een sportactiviteit, een kwis, een uitstap,... (bewijs door activiteitenlijst en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches);
- Minstens 5 keer per jaar wordt een optreden georganiseerd (bewijs door contracten):
- Via minstens één informatiebron krijgen jongeren informatie over de werking en de structuur van het jeugdhuis, de activiteiten en de mogelijkheden tot participatie. Deze informatie wordt ook aan de stedelijke jeugddienst bezorgd (bewijs door activiteitenlijst en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches);
- Eén keer per jaar wordt er overlegd tussen het jeugdhuis, de jeugdraad en de stedelijke jeugddienst om de werking van het jeugdhuis op te volgen;
- Minstens 3 aanwezigheden op de algemene vergadering van de jeugdraad;
- Minstens 2 personen van het bestuur volgen per jaar één externe vormingsactiviteit (bvb bij de koepelorganisatie) (bewijs door deelnameattesten).

 

Artikel 5
Om te kunnen genieten van extra toelagen (maximum € 1000) dient aan de volgende vereisten te worden voldaan bijkomend op de voorwaarden van de basistoelage:
- Het jeugdhuis bewijst dat de vrijwillige medewerkers in een periode van een jaar samen minstens 45 uren kadervorming gevolgd hebben. (+ € 250) (bewijs door deelnameattesten);
- Het jeugdhuis organiseert jaarlijks minstens 6 creatieve of socio-culturele (vormings-) activiteiten. (+ € 250) (bewijs door activiteitenlijst, contracten en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches);
- Het jeugdhuis bouwt een ledenwerking uit van meer dan 125 leden (+ € 250) (bewijs door ledenlijst);
- Het jeugdhuis organiseert een evenement in samenwerking met een andere vereniging, gericht op de doelgroep van 15 tot 30 jaar en die openstaat voor alle andere jeugdwerkverenigingen (+€ 250) (bewijs door verklaring samenwerkende vereniging en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches).

 

Artikel 6
Het jeugdhuis dient jaarlijks een subsidieaanvraag met werkingsverslag in bij de stedelijke jeugddienst, waarin alle bovenvermelde subsidievoorwaarden bewezen worden. De jeugddienst stelt hiervoor de nodige formulieren ter beschikking. De subsidieaanvraag met werkingsverslag dient elk jaar uiterlijk tegen 31 januari aan de stedelijke jeugddienst te worden bezorgd.
Het college van burgemeester en schepenen brengt het jeugdhuis elk jaar uiterlijk tegen 15 maart op de hoogte van de toegekende toelage. De toelage wordt daarna zo snel mogelijk op de bankrekening van het jeugdhuis gestort.

 

Artikel 7
Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

Huidige overeenkomst wordt tussen de partijen te goeder trouw opgesteld in drie getekende exemplaren, waarvan één exemplaar bestemd is voor het jeugdhuis en twee voor het stadsbestuur die elk erkennen dit te hebben ontvangen.

Opgemaakt te Ninove op 17 december 2009.


Gelet op de nota van de stadssecretaris van 1 december 2009;


BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Het onderstaande convenant tussen de stad Ninove en vzw jeugdhuis het Uur, in het kader van de betoelaging van het jeugdhuis volgens het geldig subsidiereglement, wordt goedgekeurd:
"Provincie Oost-Vlaanderen
Stad Ninove

Convenant tussen het stadsbestuur van Ninove en vzw jeugdhuis het Uur inzake de betoelaging van het jeugdhuis.

Ondergetekenden:

1. Het stadsbestuur van Ninove met zetel te Ninove, Centrumlaan 10 - 9400 Ninove, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, voor wie hier tekenen:
1) de heer M. Casteur, burgemeester, Hollestraat 91 - 9400 Voorde 
2) de heer A. Blockerije, gemeentesecretaris, Berchemstraat 38 - 1760 Roosdaal
partij enerzijds en hierna genoemd "het stadsbestuur"

en

2. De vereniging zonder winstoogmerk "vzw jeugdhuis het Uur" met zetel te Meerbeke, p/a Sint Berlindisstraat, vertegenwoordigd door:
1) Karolien Froonickx, voorzitter, Zonder-naamstraat 81 - 9000 Gent
2) Jamien Stoelzaet, secretaris, Denderhoutembaan 79 bus 5 - 9400 Ninove
partij anderzijds en hierna genoemd "het jeugdhuis"

komen overeen wat volgt:

 

1. UITEENZETTING


Het stadsbestuur kiest ervoor om jeugdhuizen te betoelagen op basis van een convenant. In deze overeenkomst worden een aantal voorwaarden opgesomd waaraan het jeugdhuis moet voldoen om recht te hebben op een toelage.

Het stadsbestuur voorziet een forfaitaire toelage voor jeugdhuizen die voldoen aan enkele minimale voorwaarden zoals bepaald in de overeenkomst. Daarnaast wil het stadsbestuur beleidsaccenten leggen en volgende jeugdhuisfuncties stimuleren: het volgen van kadervorming, het organiseren van creatieve en socio-culturele activiteiten, zich richten naar bijzondere doelgroepen. Jeugdhuizen die werk maken deze functies, krijgen een extra toelage.

Het convenant wordt altijd afgesloten voor de periode die samenloopt met de periode van het jeugdbeleidsplan, zodat bij elk nieuw jeugdbeleidsplan een nieuwe convenant dient opgemaakt te worden.

 

2. OVEREENKOMST


Artikel 1
Het stadsbestuur en het jeugdhuis komen overeen om samen te werken aan de realisatie van een jeugdhuisbeleid, zoals beschreven staat in het jeugdbeleidsplan 2008-2010, goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 december 2007.

 

Artikel 2
Het jeugdhuis krijgt jaarlijks een toelage van het stadsbestuur, rekening houdend met het krediet in het budget en de bepalingen van dit reglement.

 

Artikel 3
Het jeugdhuis biedt jongeren:
- Ontmoetingskansen: via de bar, een zithoek, een door jongeren zelf ingerichte ruimte,... Muziek speelt een centrale rol en spelelementen zoals tafelvoetbal, darts, gezelschapsspelen, muziek- of themavonden, fuiven,... zorgen voor voldoende afwisseling;
- Een laagdrempelig aanbod van creatieve en socio-culturele (vormings-) activiteiten: optreden, film, stand-up comedian, maar ook artistieke workshops waarbij jongeren zelf hun creativiteit kunnen ontplooien of thema-avonden met een sociaal accent (mondiale thema's, 11.11.11,...);
- Recreatie via sportactiviteiten of activiteiten zoals kwis, uitstappen,... Bij de organisatie van activiteiten is de participatie van leden een belangrijk aandachtspunt;
- Informatie: via een tijdschrift, nieuwsbrief, website en/of infohoek worden jongeren op de hoogte gehouden van het vrijetijdsaanbod of worden ze geïnformeerd over specifieke jongerenthema's.

 

Artikel 4
Om te kunnen genieten van de basistoelage (€ 1500) dient aan de volgende vereisten te
worden voldaan:
- Het jeugdhuis beschikt over een vzw-structuur (volledig conform de vzw-wetgeving) met maatschappelijke zetel binnen de gemeente (bewijs door statuten vzw);
- De algemene vergadering bestaat voor minstens 50% uit jongeren jonger dan 30 jaar (bewijs door neergelegde ledenlijst);
- Het jeugdhuis wordt geleid door een raad van bestuur van minimum vier personen waarvan minstens de helft jonger is dan 30 jaar. De raad van bestuur komt minstens 4 keer per jaar samen (bewijs door neergelegde ledenlijst);
- Het jeugdhuis sluit een brandverzekering af en een verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid (bewijs door kopie polissen);
- Het jeugdhuis volgt de richtlijnen van de rookwetgeving (bewijs door reglement of antirookvoorzieningen en pictogrammen);
- Het jeugdhuis beschikt over een EHBO-koffer (bewijs door lijst van de inhoud);
- Het jeugdhuis beschikt over een ledenlijst (indien met lidkaarten wordt gewerkt), verslagen van alle vergaderingen en gegevens m.b.t. het financieel beleid (bewijs door neergelegde jaarrekening en begroting);
- Het jeugdhuis is lid van een overkoepelend orgaan (bewijs door lidnummer);
- De werking van het jeugdhuis is voornamelijk gericht op 14- tot 30-jarigen (bewijs door ledenlijst);
- Minstens 5 keer per jaar wordt een recreatieve activiteit georganiseerd: tafelvoetbal of dartstornooi, gezelschapsspelenavond, speciale muziek of een thema-avond, TV-uitzending op groot scherm, een sportactiviteit, een kwis, een uitstap,... (bewijs door activiteitenlijst en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches);
- Op jaarbasis minstens 35 openingsavonden te hebben (bewijs door activiteitenlijst);
- Minstens 5 keer per jaar wordt een optreden georganiseerd (bewijs door contracten):
- Via minstens één informatiebron krijgen jongeren informatie over de werking en de structuur van het jeugdhuis, de activiteiten en de mogelijkheden tot participatie. Deze informatie wordt ook aan de stedelijke jeugddienst bezorgd (bewijs door activiteitenlijst en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches);
- Eén keer per jaar wordt er overlegd tussen het jeugdhuis, de jeugdraad en de stedelijke jeugddienst om de werking van het jeugdhuis op te volgen;
- Minstens 3 aanwezigheden op de algemene vergadering van de jeugdraad;
- Minstens 2 personen van het bestuur volgen per jaar één externe vormingsactiviteit (bvb bij de koepelorganisatie) (bewijs door deelnameattesten).

 

Artikel 5
Om te kunnen genieten van extra toelagen (maximum € 1000) dient aan de volgende vereisten te worden voldaan bijkomend op de voorwaarden van de basistoelage:
- Het jeugdhuis bewijst dat de vrijwillige medewerkers in een periode van een jaar samen minstens 45 uren kadervorming gevolgd hebben. (+ € 250) (bewijs door deelnameattesten);
- Het jeugdhuis organiseert jaarlijks minstens 6 creatieve of socio-culturele (vormings-) activiteiten. (+ € 250) (bewijs door activiteitenlijst, contracten en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches);
- Het jeugdhuis bouwt een ledenwerking uit van meer dan 125 leden (+ € 250) (bewijs door ledenlijst);
- Het jeugdhuis organiseert een evenement in samenwerking met een andere vereniging, gericht op de doelgroep van 15 tot 30 jaar en die openstaat voor alle andere jeugdwerkverenigingen (+ € 250) (bewijs door verklaring samenwerkende vereniging en aantoonbare bekendmakingsmiddelen zoals flyers en affiches).

 

Artikel 6
Het jeugdhuis dient jaarlijks een subsidieaanvraag met werkingsverslag in bij de stedelijke jeugddienst, waarin alle bovenvermelde subsidievoorwaarden bewezen worden. Het jeugdhuis moet bij zijn aanvraag zijn balans en rekeningen en een verslag inzake beheer en financiële toestand voegen. De jeugddienst stelt hiervoor de nodige formulieren ter beschikking. De subsidieaanvraag met werkingsverslag dient elk jaar uiterlijk tegen 31 januari aan de stedelijke jeugddienst te worden bezorgd.
Het college van burgemeester en schepenen brengt het jeugdhuis elk jaar uiterlijk tegen 15 maart op de hoogte van de toegekende toelage. De toelage wordt daarna zo snel mogelijk op de bankrekening van het jeugdhuis gestort.
Het jeugdhuis moet de toelage gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en moet het gebruik ervan rechtvaardigen. Het jeugdhuis moet de toelage terug betalen als het de toelage niet gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

 

Artikel 7
Deze overeenkomst loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010.

Huidige overeenkomst wordt tussen de partijen te goeder trouw opgesteld in drie getekende exemplaren, waarvan één exemplaar bestemd is voor het jeugdhuis en twee voor het stadsbestuur die elk erkennen dit te hebben ontvangen.